Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 4-2019

  15:30 19/04/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1603

       Nghiên cứu - Phát triển lý luận

  3.       LÊ QUỐC LÝ: Đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế thích ứng với hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0

  8.       HOÀNG CHÍ BẢO: Sự kết tinh tư tưởng - đạo đức và phong cách trong Di chúc của Hồ Chí Minh 

  17.   DƯƠNG XUÂN NGỌC: Chủ nghĩa xã hội hiện thực: Thành tựu, khủng hoảng và triển vọng

  23.   VŨ THANH SƠN: Từ lý luận phân phối của C.Mác tới thực tiễn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  28.   PHẠM HỮU NGHỊ: Những yêu cầu của quản lý nhà nước về an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay

  35.   LÊ THỊ CHIÊN: Tính đúng đắn trong quan điểm của C.Mác về nhân tố người lao động trong lực lượng sản xuất và một số điểm cần bổ sung, phát triển

  Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

  41.     TRƯƠNG TIẾN HƯNG: Góp thêm ý kiến về vận dụng phương pháp dạy - học sáng tạo trong các trường chính trị hiện nay

  47.     Nguyễn THU HẰNG: Giáo dục quyền con người cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Thực tiễn - Kinh nghiệm

              52.     NGUYỄN AN NINH: Một số mô hình quản lý công tác dân tộc trên thế giới

  58.     LÂM QUỐC TUẤN - LƯU THÚY HỒNG: Phát huy dân chủ, công khai, minh bạch - Giải pháp phòng, chống tham nhũng trong công tác cán bộ

  64.     LÊ VĂN ĐÍNH: Bộ đội biên phòng Gia Lai thực hiện phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở các xã biên giới

  70.     HOÀNG NGỌC HẢI - HỒ THANH THỦY: Liên kết vùng trong phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc Việt Nam

  76.     PHAN THỊ HOÀNG MAI: An Giang tích cực thực hiện mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã

  82.     LÊ KHẮC NGUYÊN ANH: Đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở Hải Dương

  90.     NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG: Bảo đảm quyền tiếp cận công lý của nhóm phụ nữ bị bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay

  Diễn đàn

  97.     TRẦN SỸ PHÁN - NGUYỄN THỊ KIM DUNG: Tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

  102.   ĐỖ VĂN QUÂN - NGUYỄN TRỌNG TUÂN: Xung đột và quản lý xung đột trong hoạt động y tế ở Việt Nam

  109.   HÀ THỊ THÙY DƯƠNG: Phòng, chống tham nhũng từ góc nhìn văn hóa truyền thống

  Quốc tế

  115.   VŨ HOÀNG CÔNG: Hệ thống công chức và đào tạo công chức với sự phát triển của đất nước Hàn Quốc

  122.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

  Tác giả: BBT