Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 1-2019

  17:09 03/05/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2729

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn.

  KỶ NIỆM 100 NĂM QUỐC TẾ CỘNG SẢN (1919 - 2019)

  3. NGUYỄN VIẾT THẢO: Phong trào cộng sản quốc tế hiện nay

  7. HỒ TRỌNG HOÀI: Quốc tế cộng sản với cách mạng Việt Nam

  ● KINH ĐIỂN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

  12. TRẦN VĂN PHÒNG: Giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay

  18. HOÀNG CHÍ BẢO: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và thực hiện dân chủ ở Việt Nam hiện nay

  24. NGUYỄN MINH TUẤN: Giá trị cốt lõi của học thuyết Mác - Lênin về xây dựng Đảng Cộng sản và những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện

  29. TRỊNH QUỐC TUẤN: Từ lời dạy và việc làm của Bác Hồ suy nghĩ về đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay

  33. NGUYỄN THỊ HÀ: Hồ Chí Minh vận dụng, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin về dân tộc trong giải quyết quan hệ dân tộc ở Việt Nam

  ● MÔ HÌNH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

  38. ĐOÀN MINH HUẤN: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

  44. LÊ QUỐC LÝ: Mô hình phát triển kinh tế ở Việt Nam trong xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0

  49. NGUYỄN DUY BẮC: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện trong thời kỳ đổi mới

  55. NGUYỄN VIẾT THÔNG: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) - Giá trị và những điểm cần bổ sung, phát triển

  61. NGÔ TUẤN NGHĨA: Tăng trưởng và tiến bộ xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh chủ động hội nhập quốc tế hiện nay

  67. LÊ VĂN LỢI: Đảng, Nhà nước Việt Nam với việc giải quyết vấn đề tôn giáo trong hai thập kỷ đầu thế kỷ XXI

  73. NGUYỄN AN NINH: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  ● LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THẾ GIỚI

  78. HOÀI NAM: Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới - Giá trị và gợi mở đối với Việt Nam hiện nay

  84. THÁI VĂN LONG - NGUYỄN THỊ MINH THẢO: Mô hình xã hội dân chủ ở Bắc Âu - Giá trị và gợi ý đối với Việt Nam

  -----------------------

  Tòa soạn: Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn

  Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. 

  Email: tapchicnxh@gmail.com; ĐT: 024.62827868

  Tác giả: BTT