Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 7/2019

  08:55 15/07/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1899

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 7-2019. Tòa soạn: Tạp chí Lý luận chính trị, tầng 3 nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

  MỤC LỤC SỐ 7- 2019

  Kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện

  3.       Nguyễn Viết Thảo: Nhìn lại 70 năm truyền thống, khắc ghi những sứ mệnh vẻ vang

            Nghiên cứu - Phát triển lý luận

  7.       Lê Quốc Lý: Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, phân phối và công bằng xã hội

  12.     Vũ Văn Phúc: Kinh tế tư nhân: Quan niệm và giải pháp phát triển

  18.     Phan Trọng Hào: Sự phát triển lý luận của Đảng về xây dựng văn hóa trong chính trị, kinh tế và quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

  26.     Đỗ Văn Thành: Xây dựng nền kinh tế số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0          

  34.     Đặng Kim Oanh - Trần Thị Thanh Nhàn: Xây dựng Đảng về đạo đức trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn hiện nay

  41.     Phan Thị Hồng Nhung: Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam   

            Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

  48.     Lê Ngọc Hùng – Bùi Thị Phương: Mô hình tập đoàn hóa đại học công lập trên thế giới và thực tiễn Việt Nam

  55.     Vũ Thùy Dương: Xuất bản điện tử và nhu cầu đào tạo xuất bản điện tử

            Thực tiễn - Kinh nghiệm

  61.     Ngô Thị Ngọc Anh: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2011-2020, phương hướng giai đoạn 2021-2030

  68.     Lê Nhị Hòa: Phát triển bền vững kinh tế biển ở thành phố Đà Nẵng - Từ nhận thức đến thực tiễn

  75.     Nguyễn Minh Trí: Phát huy vai trò các thành phần kinh tế trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh

  80.     Đỗ Văn Quân: Đổi mới công tác dân vận từ hướng tiếp cận xã hội học

  87.     Nguyễn Hoàng Hà: Đánh giá việc thi hành các quy định pháp luật về quan hệ lao động ở Việt Nam hiện nay

  95.     Nguyễn Thọ Ánh: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở của thành phố Hải Phòng

  100.   Lê Thanh Triều: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long

            Diễn đàn

  106.   Đặng Quang Định: Đấu tranh chống lại quan điểm bác bỏ, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai câp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản

  111.   Chu Thị Hằng Nga: Phòng, chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng trên các tạp chí của Học viện 

  Quốc tế

  120.   Lê Hải Bình: Ủy hội sông Mê Công - Thực tiễn và triển vọng

  126.   Chu Thùy Liên - Trần Thị Giang Thanh: Cải cách hành chính ở Trung Quốc từ thời điểm cải cách mở cửa đến nay

  134.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

  Tác giả: BBT