Mục lục Tạp chí Lịch sử Đảng, số 6/2019

  09:04 01/07/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1803

  MỤC LỤC TẠP CHÍ LỊCH SỬ ĐẢNG, SỐ 6/2019

  KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG LÂM THỜI CỘNG Hòa MIỀN NAM VIỆT NAM (6/6/1969 – 6/6/2019)

  Trịnh Thị Hồng Hạnh: Thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam-Quyết sách phát huy sức mạnh toàn dân vì sự nghiệp thống nhất đất nước của Đảng

  Nguyễn Thị Hồng Mai: Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam  Việt Nam (6/1969 – 7/1976)

  HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM TRUYỀN THỐNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH (9/1949 – 9/2019)

  Hoàng Văn Nghĩa: Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao vị thế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  SỰ NGHIỆP VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  Nguyễn Trọng Phúc: Giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất lượng đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư

  Chu Văn Lộc, Phùng Thị Hoan: Từ  “củng cố quốc phòng”  theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến chiến lược bảo vệ Tổ quốc của Đảng trong giai đoạn hiện nay

  Hoàng Thuỳ Linh: Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện nay

  Nguyễn Thị Tuyết, Vũ Thị Huệ: Hồ Chí Minh bổ sung, phát triển lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam-Giá trị và những vấn đề cần tiếp tục làm sáng tỏ

  THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

  Nguyễn Minh Tuấn: Công tác xây dựng Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân thời kỳ hội nhập quốc tế

  Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lê Tuấn Vinh: Trường Sa trong chiến lược phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh của Đảng thời kỳ đổi mới

  DIỄN ĐÀN TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN

  Nguyễn Anh Tuấn: Những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội-Hiện thực lịch sử ở Việt Nam

  QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

  Lê Văn Toan: Hợp tác phát triển Việt Nam-Ấn Độ về an ninh năng lượng trong bối cảnh mới-Tổng quan hội thảo khoa học quốc tế

  NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

  Đặng Kim Oanh, Vũ Thị Ngọc Liên: Bản Yêu sách của nhân dân An Nam-100 năm với những âm hưởng hào hùng

  Lê Miên: Hoàng Đình Giong-Tấm gương cộng sản kiên trung của cách mạng Việt Nam

  Trần Thị Thanh Huyền: Báo chí cách mạng Bắc Kỳ với phong trào nghiệp đoàn, ái hữu (1936-1939)

  TƯ LIỆU

  Phạm Thị Thanh Mai: Một số tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh về chính sách đối ngoại của Liên Xô với Việt Nam (1945-1954)

  DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI

  Phan Thanh Khôi: Quan điểm của V.I.Lênin về đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

  Nguyễn Thị Mai Hoa: Chiến thắng Điện Biên Phủ với việc ký kết Hiệp định Giơnevơ (1954)-Qua một số tư liệu nước ngoài

  Nguyễn Thị Mai Hoa: Hoạt động tiễu phỉ ở Tây Bắc trong kháng chiến chống Pháp từ năm 1952 đến năm 1954

  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

  Nguyễn Ngọc Diệp: Xây dựng đội ngũ giáo viên phổ thông thành phố Hà Nội (2005-2008)-Kết quả và một số kinh nghiệm

  Lê Thị Hồng Thuận: Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh (2008-2018)

  THÔNG TIN

  Minh Phúc: Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

  Lâm Anh: Hội thảo khoa học: “Đồng chí Hoàng Đình Giong với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng”

  Trần Thị Huyền: Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Nguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam”

  TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

  Tác giả: BBT