Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 2 (02-2019)

  14:59 06/08/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1018

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn.

  KỶ NIỆM ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975 VÀ NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

  3. NGUYỄN THỊ NGÂN: Phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân năm 1975 trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

  8. PHAN THANH KHÔI: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII mở hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam

  KINH ĐIỂN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

  14. HOÀNG CHÍ BẢO: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và thực hiện dân chủ ở Việt Nam hiện nay

  21. ĐỖ LAN HIỀN: Chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  28. BÙI ĐÌNH PHONG: Hồ Chí Minh bổ sung, phát triển đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội

  MÔ HÌNH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

  33. PHAN XUÂN SƠN: Nhận thức mới về mô hình chế độ chính trị ở Việt Nam qua Cương lĩnh chính trị của Đảng và những vấn đề đặt ra

  40. ĐOÀN XUÂN THỦY: Sự phát triển tư duy lý luận về mô hình kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Giá trị và ý nghĩa

  45. NGUYỄN VĂN VƯƠNG: Triển khai Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Đăk Nông hiện nay

  DIỄN ĐÀN HỌC THUẬT VÀ ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG

  50. LƯU NGỌC KHẢI: Đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - Một nội dung trong phòng, chống “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam hiện nay

  LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THẾ GIỚI

  55. HOÀI NAM: Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới - Giá trị và gợi mở đối với Việt Nam hiện nay

  61. DƯƠNG BÌNH: Nội dung chủ yếu của đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại Cuba

  -----------------------

  Tòa soạn: Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn

  Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. 

  Email: tapchicnxh@gmail.com; ĐT: 024.62827868

  Tác giả: BBT