Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 8-2019

  17:57 22/08/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1208

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 8-2019. Tòa soạn: tầng 3 nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

  3.       K P Sharma Oli: Chủ nghĩa xã hội là tương lai của nhân loại

  9.       Geetesh Sharma: Mối nhân duyên giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Ấn Độ

  Kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện

  16.     Hoàng Ngọc Hòa: Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình với công tác phát triển đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  21.     Lê Tâm Đắc: Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng với công tác đào tạo ngành Tôn giáo học và Công tác tôn giáo

  Nghiên cứu - Phát triển lý luận

  26.     Nguyễn Hòa Bình: Quyết định tư pháp và đoán định tư pháp của người dân - Phạm trù pháp lý mới cần quan tâm trong thực tiễn tư pháp nước ta

  34.     Trần Văn Bính: Vai trò của hệ giá trị văn hóa đối với quá trình phát triển bền vững đất nước 

  39.     Mạch Quang Thắng: Phát triển con người Việt Nam - Một số điểm nhấn về cơ sở lý luận và thực tiễn  

  45.     Bùi Đình Phong: Di chúc - “Mấy lời để lại” của một bậc đại nhân, đại trí, đại dũng   

  50.     Nguyễn Văn Quyết - Hà Minh Hoàn: Chủ nghĩa Mác - Lênin về dân chủ xã hội chủ nghĩa: Giá trị bền vững và những luận điểm cần làm sáng tỏ

  56.     Đậu Hương Nam: Toàn cầu hóa trong giai đoạn mới và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam 

  62.     Phạm Thị Hằng: Xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ đoàn theo phong cách Hồ Chí Minh         

            Thực tiễn - Kinh nghiệm

  67.     Lưu Văn An: Giải pháp đẩy mạnh truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số

  73.     Bùi Phương Đình - Hà Việt Hùng: Cơ cấu dân số vàng, già hóa dân số và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam

  81.     Bùi Việt Hương: Đa dạng hóa các hình thức tham gia của người dân vào quá trình thực thi chính sách, pháp luật ở Việt Nam  

  88.     Nguyễn Thị Thúy - Nguyễn Minh Đức: Nhìn lại hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế đất nước giai đoạn 2011- 2019

            Diễn đàn

  95.     Đoàn Triệu Long: Một số vấn đề đặt ra trong xây dựng niềm tin xã hội ở Việt Nam hiện nay

  100.   Nguyễn Văn Tỵ: Xây dựng văn hóa ứng xử trên mạng xã hội 

  Quốc tế

  105.   Nguyễn An Ninh: Quản lý nhà nước về công tác dân tộc - Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới

  111.   Trần Hồng Việt - Phan Mạnh Tường: Từ thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đến kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới

  117.   Phùng Thị Yến: So sánh pháp luật về doanh nghiệp xã hội của Trung Quốc và Việt Nam - Một số kiến nghị hoàn thiện

  125.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

  --------------

   

  CONTENTS - ISSUE No 8-2019

  3.       K P Sharma Oli: Socialism is the future of humanity

  9.       Geetesh Sharma: The relationship between President Ho Chi Minh and India

  70TH FOUNDING ANNIVERSARY OF HO CHI MINH NATIONAL ACADEMY OF POLITICS

  16.     Hoang Ngoc Hoa: Professor and the People’s Teacher Nguyen Duc Binh with the development of the scientific staffs of the Academy

  21.     Le Tam Dac: Institute of Research for Religion and Belief with training in

  religious studies and religious affairs

  THEORY RESEARCH

  26.     Nguyen Hoa Binh: Judicial decision and judicial prediction of the people - The new legal category should be concerned in the Vietnam judicial practice

  34.     Tran Van Binh: The role of cultural value system for the process of sustainable development of the country

  39.     Mach Quang Thang: Vietnamese people development – Highlights in theoretical and practical basis

  45.     Bui Dinh Phong: Testament - “The words left” of a great man with

  extraordinary will and courage

  50.     Nguyen Van Quyet - Ha Minh Hoan: Maxism – Leninism on the socialist democracy: Sustainable value and these points need to be clarified

  56.     Dau Huong Nam: Globalization in the new period and some posing issues for Vietnam

  62.     Pham Thi Hang: Building the working style of Youth Union officials according to Ho Chi Minh’s style

  PRACTICE

  67.     Luu Van An: Solutions to promote communication in ethnic minority areas

  73.     Bui Phuong Dinh - Ha Viet Hung: The structure of golden population, population aging and challenges for Vietnam’s development

  81.     Bui Viet Huong: Diversification of the people’s participation in the process of policy and law implementation in Vietnam

  88.     Nguyen Thi Thuy - Nguyen Minh Duc: Reviewing diplomatic activities to serve the country‘s economic development in the 2011-2019 period

  FORUM

  95.     Doan Trieu Long: A number of issues raised in building social trust in

  Vietnam today

  100.   Nguyen Van Ty: Building a culture of behavior on social networks

  INTERNATIONAL ISSUES

  105.   Nguyen An Ninh: State management of ethnic affairs - Experience of

  several countries in the world

  111.   Tran Hong Viet - Phan Manh Tuong: From institutions of socialist market economy to socialist economy with Chinese characteristics in the new era

  117.   Phung Thi Yen: Comparison of laws on social enterprises of China and of Vietnam - Some recommendations

  125.   SUMMARY OF MAIN ARTICLES

  Tác giả: BBT