Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 9/2019

  16:37 09/09/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1459

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 9/2019. Tòa soạn: Tạp chí Lý luận chính trị, nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

  Kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện

  3.       NGUYỄN XUÂN THẮNG: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 70 năm truyền thống vẻ vang

  10.     TẠ NGỌC TẤN: Đôi điều suy nghĩ về công tác đào tạo cán bộ ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  

  15.     LÊ QUỐC LÝ: Hướng tới một trung tâm nghiên cứu chiến lược và phát triển có uy tín của khu vực và quốc tế

  22.     NGUYỄN DUY BẮC: Xây dựng đội ngũ cán bộ Học viện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới

  27.     HOÀNG PHÚC LÂM: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2014-2019    

  35.     TRẦN VĂN PHÒNG: Hướng tới một trung tâm quốc tế về nghiên cứu và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  41.     TRƯƠNG NGỌC NAM: Học viện Báo chí và Tuyên truyền với công tác đào tạo cán bộ lý luận chính trị, tư tưởng và báo chí truyền thông của Đảng, Nhà nước   

  46.     NGUYỄN VĨNH THANH - VŨ VĂN HẬU: Học viện Chính trị khu vực I đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng    

  53.     Phạm MINH TUẤN: Từ trường Đảng miền Nam đến Học viện Chính trị khu vực II - 70 năm hình thành và phát triển 

  59.     NGUYỄN VĂN LÝ: Bước tiến 5 năm (2014- 2019) của Học viện Chính trị khu vực III

  64.     NGUYỄN QUỐC DŨNG: Học viện Chính trị khu vực IV phấn đấu trở thành trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học chính trị hiện đại vùng Tây Nam Bộ

  69.     LÊ VĂN LỢI: Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn đóng góp thiết thực vào việc xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng   

  75.     HOÀNG ANH - PHẠM THỊ TÚY: Công tác quản lý đào tạo ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019

  83.     NGUYỄN VĂN THẮNG: Tăng cường quản lý hệ thống góp phần phát huy vai trò quan trọng của các trường chính trị địa phương trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý

  89.     TRẦN MINH TRƯỞNG: Hoạt động khoa học của Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - Một số thành tựu và định hướng phát triển

  94.     NGUYỄN MINH TUẤN: Giai đoạn mới của Khoa học Xây dựng Đảng ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  99.     TƯỜNG DUY KIÊN: Viện Quyền con người - 25 năm xây dựng và phát triển

  106.   VŨ HOÀNG CÔNG: Các tạp chí, bản tin phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Học viện giai đoạn 2014-2019

  111.   DƯƠNG TRUNG Ý: Công tác xuất bản giai đoạn 2014-2019 ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  116.   TRẦN QUANG DIỆU: Hướng tới mô hình quản trị thông minh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

   

  Tác giả: BBT