Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 3-2020

  17:20 16/03/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2263

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 3-2020. Tòa soạn: tầng 3 nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Nghiên cứu - Phát triển lý luận

  3.       TRẦN VĂN PHÒNG: Những gợi mở cho Việt Nam từ học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin

  9.       PHAN XUÂN SƠN - NGUYỄN THỊ THANH DUNG: Các yếu tố văn hóa - tâm lý trong quản lý và giải tỏa xung đột xã hội

  16.     ĐẶNG XUÂN HOAN: Hoạch định chính sách công trong nền kinh tế thị trường

  23.     LÝ VIỆT QUANG: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

  28.     NGUYỄN THỊ MIỀN: Phát triển bền vững kinh tế tư nhân ở Việt Nam: Một số vấn đề đặt ra và giải pháp

  34.     TRỊNH XUÂN THẮNG: Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lập pháp ở Việt Nam

  42.     TRẦN VĂN DUY: Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước

  Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

  46.     PHAN THỊ THANH HẢI: Sự cần thiết áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến các môn lý luận chính trị trong các trường đại học

  Thực tiễn - Kinh nghiệm

  52.     LÊ VĂN ĐÍNH: Đà Nẵng tích cực xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị hiện đại

  58.     NGUYỄN THANH MINH: Những biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở khu vực Biển Đông

  67.     NGUYỄN ANH TUẤN: An ninh phi truyền thống - Những vấn đề đặt ra và giải pháp đối với vùng dân tộc thiểu số

  73.     NGUYỄN THỊ THÙY LINH: Nhận thức rõ hơn và hành động quyết liệt hơn trong phòng, chống lãng phí

  78.     ĐÀO THỊ TÙNG: Bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên - Cơ sở quan trọng để thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc

  Diễn đàn

  85.     NGUYỄN DUY BẮC: Về một số nội dung, phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch

  90.     LÊ THỊ CHIÊN: Cần phản bác những quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin về đấu tranh giai cấp

  97.     TRẦN NHẬT DUẬT: Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch  

  Quốc tế

  103. LÊ HẢI BÌNH: Xung đột và thỏa hiệp giữa Mỹ và Trung Quốc: Từ lý thuyết đến thực tiễn và một số dự báo  

  110.   THÁI VĂN LONG - NGUYỄN THỊ MINH THẢO: Đông Nam Á hợp tác nhằm bảo đảm an ninh mạng trong bối cảnh hiện nay

  115. NGUYỄN VĂN DU - TRỊNH THỊ HOA: “Vai trò trung tâm” của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương

  123. LÊ ĐÌNH TĨNH - VŨ THỊ THU NGÂN: Khái niệm cường quốc tầm trung và liên hệ với Việt Nam

  130.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

  Tác giả: BBT