Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn số 1-2020

  16:18 30/03/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 606

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn số 1-2020

  KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  3Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (1930-2020)

  7. TRẦN THỊ THU HƯƠNG - NGUYỄN THỊ MAI CHI: Sự phát triển nhận thức lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường cách mạng qua các cương lĩnh chính trị và giá trị thực tiễn

  KINH ĐIỂN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

  14. BÙI ĐÌNH PHONG: Hồ Chí Minh về tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội

  20. NGUYỄN THỊ NGA - NGÔ THỊ NỤ: Phát triển con người -Từ lý luận mác xít đến thực tiễn Việt Nam hiện nay

  MÔ HÌNH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

  26. ĐẶNG QUANG ĐỊNH: Xây dựng quan hệ sản xuất trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  33. HOÀNG MINH ĐÔ: Một số luận bàn về vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

  38. NGUYỄN VĂN ĐIỀU:Tăng cường liên minh giai cấp, tầng lớp tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội: nhìn từ thực tế ở tỉnh Nghệ An hiện nay

  44. NGUYỄN THỊ HẢI HÀ: Trường Chính trị Tô Hiệu thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-01-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  DIỄN ĐÀN HỌC THUẬT VÀ ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG

  50. LƯU NGỌC KHẢI: Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu trong phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam hiện nay

  LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THẾ GIỚI

  55. NGUYỄN THỊ QUẾ - NGUYỄN THỊ THÚY: Nhân tố xã hội chủ nghĩa trong phong trào cánh tả, tiến bộ ở các nước Mỹ Latinh hiện nay: Biểu hiện và xu hướng phát triển

  63. TRÌNH ÂN PHÚ: Trung Quốc với việc coi trọng phương pháp phân tích giai cấp của chủ nghĩa Mác

  THÔNG TIN - TƯ LIỆU

  68. Tổng mục lụcTạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và Thực tiễn năm 2019

   

  Tác giả: BBT