Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 6-2020

  12:23 17/06/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1235

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 6-2020. Tòa soạn: tầng 3 nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

  ------------------------------------

  Nghiên cứu - Phát triển lý luận

  3.       HOÀNG PHÚC LÂM: Giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí: Thực trạng và giải pháp

  11.     LÊ HẢI BÌNH: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị quốc gia trong phòng, chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam

  19.     NGUYỄN AN NINH: Một số thành tựu nhận thức lý luận mới về giai cấp công nhân Việt Nam

  26.     TRẦN THỊ MINH CHÂU: Vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về kinh tế nhiều thành phần trong chính sách phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam

  33.     NGUYỄN VĂN GIANG - NGUYỄN NGỌC ÁNH: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay

  39.     NGUYỄN THỊ THƠM: Đánh giá phát triển con người Việt Nam và một số khuyến nghị

  44.     VÕ CHÂU THẢO: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh chống các nguy cơ đối với Đảng Cộng sản cầm quyền và ý nghĩa hiện nay

  51.     NGUYỄN VĂN TRUNG: Về con đường cách mạng vô sản qua một số tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1920-1925

  Thực tiễn - Kinh nghiệm

  58.     ĐOÀN THẾ HANH: Vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cao cấp - Nhận thức và hành xử

  64.     NGUYỄN ĐÌNH TẤN: Biến đổi quy mô và cơ cấu di dân của đồng bào các dân tộc thiểu số từ Đổi mới đến nay

  70.     NGUYỄN THÁI BÌNH: Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong sự phát triển của tỉnh Gia Lai

  76.     NGUYỄN ĐỨC NHUẬN: Để bầu được cấp ủy “hợp ý Đảng, hợp lòng dân”

  82.     NGUYỄN QUANG HOÀI CHÂU: Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa ý thức tự giác của người dân và vai trò quản lý của Nhà nước trong thực tiễn xây dựng đất nước

  88.     DƯƠNG THỊ TƯƠI: Quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam

  94.     NGUYỄN THẾ ANH: Thực hiện pháp luật thi đua, khen thưởng và một số hạn chế cần khắc phục

            Diễn đàn

  101.   TRẦN SỸ PHÁN - PHÙNG THỊ KHÁNH LỆ: Tư tưởng của Ph.Ăngghen về “quyền lực công cộng” - Cơ sở lý luận để chống lại âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

  77.     LÊ THỊ CHIÊN: Vai trò của đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Quốc tế

  107.   ĐỖ LAN HIỀN: Philipines và vấn đề an ninh tôn giáo

  113.   TRƯƠNG THỊ KIÊN: Kinh nghiệm xử lý tin giả của Vương quốc Anh và Nhật Bản

  121.   NGÔ PHƯƠNG ANH: Hiện thực hóa sáng kiến “Vành đai, con đường”: Trung Quốc cần vượt qua nhiều thách thức

  134.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

  Tác giả: BBT