Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 3-2020

  13:45 29/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1107

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn số 3-2020. Trụ sở tòa soạn: nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  --------------------------

  CHÀO MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

  3. LƯU VĂN AN - PHẠM THỊ HOA: Quan điểm của V.I.Lênin về báo chí cách mạng và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  KINH ĐIỂN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

  9. LÂM QUỐC TUẤN - LÊ HOÀNG TRANG: Tư tưởng V.I.Lênin về phương thức lãnh đạo của Đảng và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  14. LÊ TÂM ĐẮC - VŨ KHẮC GIÁP: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về kết nạp đảng viên là người theo tôn giáo và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  MÔ HÌNH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

  20. TRẦN THANH MẪN: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia hoạch định chính sách và công tác nhân sự đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

  25. NGUYỄN VIẾT THÔNG: Đảng lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị - Thành tựu và kinh nghiệm

  30. LÊ ĐỨC HOÀNG: Công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay

  38. NGUYỄN HÙNG HẬU - CAO THÀNH TUÂN: Sức mạnh mềm Việt Nam: Từ truyền thống đến hiện đại

  44. PHAN DUY HÒA: Phát triển nguồn nhân lực ngành đóng tàu ở Việt Nam hiện nay

  DIỄN ĐÀN HỌC THUẬT VÀ ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG

  50. HÀ THỊ THÙY DƯƠNG: Nhận diện âm mưu và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về vấn đề dân tộc ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

  LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THẾ GIỚI

  56. THÁI VĂN LONG - NGUYỄN THỊ TÚ HOA: Tư tưởng của V.I.Lênin về quan hệ quốc tế xã hội chủ nghĩa và những vấn đề đặt ra hiện nay

  61. NGUYỄN DƯƠNG HÙNG: Sự chuyển đổi của một số nước Đông Âu hiện nay

  THÔNG TIN - TƯ LIỆU

  67. Đại hội Chi bộ Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, nhiệm kỳ 2020-2025

  Tác giả: BBT