Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội – Lý luận và thực tiễn, số 4-2020

  08:46 22/09/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 331

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 4-2020. Trụ sở tòa soạn: nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Bìa Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 4-2020_ảnh: Tòa soạn

   

  KINH ĐIỂN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

  3. NGUYỄN MINH HOÀN: Những sáng tạo của V.I.Lênin về xây dựng chế độ dân chủ vô sản

  10. BÙI ĐÌNH PHONG: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội giai đoạn trước khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  16. HỒ TRỌNG HOÀI - NGUYỄN THỊ HOA: Vận dụng lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công đoàn trong phát triển Đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  23. TRẦN VĂN CƯỜNG: Tư tưởng V.I.Lênin về bình đẳng dân tộc

  MÔ HÌNH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

  29. HÀ THỊ KHIẾT: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính trị các cấp ở nước ta hiện nay

  35. ĐẶNG VĂN LUẬN: Một số biến đổi gia đình Việt Nam hiện nay

  41. TRIỆU VĂN BÌNH: Tác động của di cư tự do đến phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực Tây Nguyên hiện nay

  47. NGUYỄN VĂN VƯƠNG: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Kon Tum hiện nay

  52. ĐÀO THỊ TÂN: Giải quyết việc làm cho lao động đã qua đào tạo ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

  DIỄN ĐÀN HỌC THUẬT VÀ ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG

  58. NGUYỄN VĂN QUYẾT - NGUYỄN DIỆU HẰNG: Phê phán một số luận điểm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  63. LÊ THỊ CHIÊN - PHẠM THỊ THANH THẢO: Đấu tranh chống các biểu hiện dân túy ở Việt Nam hiện nay

  Tác giả: BBT