Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 6-2020

  18:16 31/12/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 825

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 6-2020. Trụ sở tòa soạn: nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

   

  KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM

  3. 90 năm phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc

  9. NGUYỄN MINH NGUYÊN - NGUYỄN MẠNH QUANG: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong đoàn kết các tôn giáo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước hiện nay

  KỶ NIỆM 200 NĂM NGÀY SINH PH.ĂNGGHEN

  14. BÙI THỊ NGỌC LAN: Quan điểm của Ph.Ăngghen về khả năng “rút ngắn” con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội và những vấn đề cần bổ sung, phát triển trong bối cảnh hiện nay

  19. NGUYỄN QUANG BÌNH: Tư tưởng Ph.Ăngghen về nhân tố chính trị - tinh thần trong xây dựng quân đội và vận dụng trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

  KINH ĐIỂN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

  25. NGUYỄN TRỌNG CHUẨN: Góp phần xác định các đột phá chiến lược giai đoạn 2021-2025 trong chiến lược 10 năm 2021-2030

  32. KHUẤT TRỌNG NAM: Quan điểm của V.I.Lênin về văn hóa chính trị và vận dụng ở Việt Nam hiện nay

  MÔ HÌNH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

  37. LƯƠNG HỮU NAM: Thực hiện chính sách dân tộc ở Đắk Lắk nhìn từ khía cạnh an ninh con người

  43. TRẦN VĂN THẠCH: Niềm tin xã hội ở khu vực Trung bộ qua một số kết quả khảo sát

  DIỄN ĐÀN HỌC THUẬT VÀ ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG

  50. HỒ TRỌNG HOÀI - HÀ THỊ THÙY DƯƠNG: Nhận diện âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế lực thù địch ở Việt Nam hiện nay

  57. NGUYỄN AN NINH: Phê phán một số quan điểm phủ nhận liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức ở Việt Nam hiện nay

  LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THẾ GIỚI

  62. PHAN KIM NGA - NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG: Sự phát triển và cơ hội mới của chủ nghĩa cộng sản quốc tế - Báo cáo tình hình chủ nghĩa cộng sản quốc tế 2019-2020 [Tiếp theo Số 5 (9) 2020]

  THÔNG TIN - TƯ LIỆU

  69. NGUYỄN TIẾN MẠNH: Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Tác giả: BBT