Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 4-2021

  16:54 12/04/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 726

  Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị, số 4-2021. Tòa soạn: tầng 3 nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

  -------------------

  Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

  3.       LÊ HUY VỊNH: Tư duy mới của Đảng về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc 

  9.       TRẦN SỸ PHÁN: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy các chuyên đề triết học Chương trình cao cấp lý luận chính trị

  16.     TÀO THỊ QUYÊN: Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân

  Nghiên cứu - Phát triển lý luận

  22.     TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH: Công nhân trí thức và chủ trương trí thức hóa công nhân của Đảng

  29.     NGUYỄN HUY PHÒNG: Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  36.     ĐỖ THỊ DIỆP - CHU THỊ HẰNG NGA: Các tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin

  43.     VÕ CHÂU THẢO: Giảng viên các trường chính trị với việc nhận diện, phản bác các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

  50.     NGUYỄN DUY BẮC: Hoạt động thao giảng và Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc hướng tới xây dựng trường chính trị chuẩn

  56.     PHAN CÔNG KHANH: Học viện Chính trị khu vực IV - 15 năm xây dựng và phát triển

  62.     ĐINH VĂN THỤY: Giảng dạy cao cấp lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  67.     LÊ THỊ TÌNH: Phát huy vai trò của trường chính trị trong tổng kết thực tiễn

  Thực tiễn - Kinh nghiệm

  71.     LÊ MẬU NHIỆM - LÊ THỊ MINH HÀ: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác hòa giải ở cơ sở

  75.     ĐỖ VĂN QUÂN: Giải pháp thích ứng với già hóa dân số nhanh ở Việt Nam

  81.     MAI QUỐC DŨNG: Phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình xây dựng Chính phủ kiến tạo

  86.     LÊ VĂN TUYÊN: Huy động nguồn lực tài chính từ kinh tế tư nhân để phát triển kinh tế - xã hội

  92.     LÊ VĂN ĐÔNG: Vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  97.     LƯƠNG THU HIỀN: Bình đẳng giới trong lao động chăm sóc và việc gia đình không được trả lương

  Quốc tế     

  103.   TRỊNH THỊ HOA: ASEAN chủ động kiến tạo “vai trò trung tâm” hợp tác kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh đại dịch Covid-19

  109.   BÙI THANH TUẤN: ASEAN với khủng hoảng chính trị tại Mianma

  115.   NGUYỄN HOÀNG HÀ: Xử lý vấn đề việc làm và quan hệ lao động trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

  121.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

  --------------

  Tòa soạn Tạp chí Lý luận chính trị : Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

  Điện thoại: 080.48132 * Email: tcllct.hcma@gmail.com

  Website: www.lyluanchinhtri.org.vn * www.lyluanchinhtri.vn

  Tác giả: BBT