Mục lục Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 3-2021

  15:30 25/08/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 640

  -------------------

  ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII VÀO CUỘC SỐNG

  3. VŨ QUANG VINH: Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

  8. TRẦN VĂN PHÒNG: Đại hội XIII về phát triển giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế

  13. NGUYỄN THỊ NGÂN: Vấn đề dân tộc trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

  KINH ĐIỂN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

  20. TRẦN NGUYỄN TUYÊN: Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và ý nghĩa thời đại của nó

  27. NGUYỄN THỊ KIM DUNG: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong những năm 20-30 của thế kỷ XX

  34. NGÔ THỊ MAI: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác dân vận và vận dụng ở Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp hiện nay

  DIỄN ĐÀN HỌC THUẬT VÀ ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG

  41. THÁI VĂN LONG - NGUYỄN THỊ THANH HÀ: Các Đảng Cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và hệ lụy

  47. LÊ QUỐC BANG: Nhận diện, phê phán quan điểm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang

  LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THẾ GIỚI

  52. TRÌNH ÂN PHÚ - NGUYỄN MINH HOÀN: Sự chỉnh thể trong tính kế thừa của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội qua các thời kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc

  60. PHẠM THỊ HOÀNG HÀ - NGUYỄN VĂN QUYẾT: Mô hình chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới và những gợi mở cho Việt Nam hiện nay

  66. PHONVILAY PHOMVIENGXAY: Thực trạng và một số giải pháp giáo dục - đào tạo nghề nhằm phát triển nguồn lực lao động tay nghề cao ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

  Tác giả: BBT