Tạp chí Lý luận chính trị số 8/2018

  09:17 27/08/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1036

  NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN
  Sự phát triển lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới
  Trần Văn Phòng:

  Một số vấn đề về xây dựng con người Việt Nam
  Mạch Quang Thắng:

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng
  Nguyễn Xuân Trung:

  Quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý - Nhận thức và thực tiễn
  Hoàng Thị Bích Loan

  Quan điểm của Hồ Chí Minh về nhân dân trong vai trò người chủ quyền lực nhà nước
  Nguyễn Thị Lan Phương

  Xây dựng và phát huy nguồn lực con người đáp ứng yêu cầu tình hình mới ở Việt Nam
  Lê Doãn Sơn

  ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
  Viện Nhà nước và pháp luật - 35 năm xây dựng, thành tựu và định hướng phát triển
  Trương Hồ Hải

  Tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo cao cấp lý luận chính trị và cơ quan quản lý cán bộ
  Nguyễn Văn Lượng

  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
  Các lý thuyết về di cư và vận dụng trong chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam
  Lê Ngọc Hùng

  Vai trò của phật giáo Nam tông trong quản lý xung đột xã hội ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ
  Nguyễn Thị Thanh Dung

  Chống thất thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh thực hiện các hiệp định tự do thương mại
  Nguyễn Thị Diệu Hoa

  Đạo hiếu trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và vấn đề đạo đức của cán bộ, đảng viên
  Nguyễn Thị Phương Hà

  DIỄN ĐÀN
  Thực trạng thí điểm hợp nhất các cơ quan Đảng, Nhà nước tương đồng chức năng, nhiệm vụ ở các địa phương hiện nay
  Vũ Hoàng Công

  Vai trò nhà nước đối với dịch vụ công trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, cải cách hành chính
  Hà Quang Ngọc

  Một số thách thức đặt ra trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
  Lê Thế Phong

  QUỐC TẾ
  Ngoại giao văn hóa đối với sự phát triển của Ấn Độ
  Lê Văn Toan

  Chủ nghĩa dân túy ở khu vực Mỹ Latinh
  Nguyễn An Ninh

  Tác động của chủ nghĩa dân túy đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế hiện nay
  Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Thị Thu

  Quan hệ Mỹ -Trung Quốc hiện nay và tác động đến Việt Nam
  Bùi Đức Khánh

  Tác giả: 173