Tạp chí Lý luận chính trị, số 10/2018

  14:24 14/10/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1118

  MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 10-2018

  -----------------------

  3.     NGUYỄN XUÂN THẮNG: Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Nền tảng vững chắc cho tầm nhìn phát triển mới

  8.     SƠN MINH THẮNG: Phát huy truyền thống 70 năm Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

  Nghiên cứu - Phát triển lý luận

  11.   TRẦN VĂN PHÒNG: Hội nhập quốc tế và yêu cầu về tư duy chiến lược của người lãnh đạo hiện nay

  17.   HỒ SĨ QUÝ: Sự thành bại của các quốc gia - Nhìn từ lý thuyết thể chế phát triển và chỉ số thành bại của Việt Nam 2006-2018

  26.   NGUYỄN VĂN VĨNH: Mấy vấn đề của đổi mới chính trị đồng bộ và phù hợp với đổi mới kinh tế

  33.   TRẦN THỊ MINH TUYẾT: Kiểm soát quyền lực theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  39.   PHAN THANH KHÔI: V.I.Lênin đấu tranh chống chủ nghĩa dân túy ở Nga và ý nghĩa đối với Việt Nam

  46.   NGUYỄN VĂN QUYẾT: Ph.Ăngghen đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội và cải lương trong phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và bài học với Việt Nam hiện nay

  52.   NGUYỄN THỊ ƯNG: Vận dụng lý thuyết sự tham gia của cộng đồng trong nghiên cứu quản lý xã hội ở nông thôn

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

  58.   PHAN VĂN RÂN: Viện Quan hệ quốc tế - Hành trình 40 năm và con đường đi tới

  64.   LÊ NGỌC HÙNG: Tự chủ đại học là xu thế phát triển trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

  Nhân vật - Sự kiện

  71.   TRẦN MINH TRƯỞNG: Đồng chí  Lương Khánh Thiện - Người lãnh đạo tài năng của Xứ ủy Bắc Kỳ và Thành ủy Hà Nội

  Thực tiễn - Kinh nghiệm

  75.   LÊ KIM VIỆT: Vị trí, vai trò của giai cấp nông dân Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với công tác vận động nông dân hiện nay

  80.   HUỲNH THANH QUANG: Một số vướng mắc trong thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

          Diễn đàn

  84.   NGUYỄN VĂN GIANG - NGÔ HUY TIẾP: Sự phát triển của khoa học xây dựng Đảng ở Việt Nam

  91.   LÊ THỊ CHIÊN: Quan điểm của Đảng về phòng, chống tư duy nhiệm kỳ

  Quốc tế

  97.   NGUYỄN THỊ QUẾ - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH: Chính sách của Trung Quốc đối với Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

  104. PHẠM THỊ HOÀNG HÀ: Quan niệm “Xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại” của Đảng Cộng sản Trung Quốc

  108. NGUYỄN TRỌNG BÌNH - NGUYỄN THỊ NGỌC ANH: Sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc

  Từ điển mở

  115. TRỊNH DUY LUÂN: Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội

  118. TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

  Tác giả: BBT