Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 1-2019

  15:32 24/01/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1202

  Nghiên cứu - Phát triển lý luận

  3.       TRẦN VĂN PHÒNG: Đảng ta nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển

  9.       LÊ NGỌC HÙNG: Các lý thuyết truyền thông về dư luận xã hội và vận dụng trong nghiên cứu dư luận xã hội vùng dân tộc thiểu số

  16.     NGUYỄN MINH TUẤN: Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin vào sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

  22.     PHẠM HỒNG CHƯƠNG: Về khái niệm “đạo đức cách mạng” và việc nghiên cứu, học tập đạo đức trong Đảng hiện nay

  27.     NGUYỄN THỊ THƠM: Tăng trưởng kinh tế với nâng cao mức sống dân cư: Lý luận và thực tiễn Việt Nam

  34.     PHẠM MINH ANH: Nhận diện đối tượng của quản lý phát triển xã hội trong nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế

  42.     NGUYỄN XUÂN TRUNG: Mối quan hệ giữa “đức trị” và “pháp trị” trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

            Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

  48.     PHAM HUY KỲ: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực báo chí - truyền thông trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 

  52.     VŨ TUẤN: “Giáo dục 4.0” và những yêu cầu, giải pháp đổi mới giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học hiện nay 

  Thực tiễn - Kinh nghiệm

  59.     TRƯƠNG MINH DỤC: Suy thoái môi trường và vấn đề phát triển bền vững vùng dân tộc và miền núi  

  66.     NGUYỄN THỊ MIỀN: Chuyển dịch lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ ở Việt  Nam: Một số vấn đề và giải pháp

  71.     LÊ THỊ HƯƠNG: Đầu tư công trong phát triển hạ tầng y tế tại vùng Tây Bắc

  77.     TRỊNH THỊ THANH: Tăng cường chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

  84.     NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH: Thực trạng phát triển doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An

            Diễn đàn

  91.     HOÀNG THỊ LAN: Một số nguyên tắc trong giải quyết các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

  96.     HÀ HUY PHƯỢNG: Những nguyên nhân thường thấy của khủng hoảng chính sách

  103.   NGUYỄN HỒNG ĐIỆP: Phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Quốc tế

  109.   NGUYỄN NHÂM: Tổng quan an ninh quân sự toàn cầu năm 2018 và dự báo năm 2019

  117.   TRẦN NGUYỄN TUYÊN: Kinh nghiệm xây dựng thể chế phát triển nhanh, bền vững ở một số nước Trung Đông

  124.   NGUYỄN THỊ THANH DUNG: Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng của Hàn Quốc

  130.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

  Tác giả: BBT