Mục lục Tạp chí Lịch sử Đảng, số 4-2019

  09:18 18/04/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1462

  KỶ NIỆM 44 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30-4-1975 – 30-4-2019)

  Nguyễn Xuân Tú, Lê Thị Hồng: Phương châm thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975

  Nguyễn Đình Lê: Quyết tâm chiến lược và tận dụng sáng tạo thời cơ trong đại thắng mùa Xuân năm 1975

  Hoàng Thị Thúy An: Thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ chi viện cho cách mạng miền Nam (1965-1975)

  Thạch Văn Chung: Hà Bắc xây dựng tiềm lực góp phần cùng cả nước đánh thắng các cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965-1972)

  HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM TRUYỀN THỐNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH (9-1949 – 9-2019)

  Nguyễn Trọng Phúc: Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc-Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với công tác đào tạo cán bộ lý luận

  Hồ Thị Liên Hương: Tạp chí Lịch sử Đảng góp phần tuyên truyền về Quốc tế Cộng sản đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  SỰ NGHIỆP VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  Mạch Quang Thắng: Một số vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng trong Đảng-Nhìn từ góc độ văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Lại Trang Huyền: Quan điểm của Hồ Chí Minh về hợp tác xã nông nghiệp

  THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

  Vũ Văn Hiền: Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế thời kỳ đổi mới

  Nguyễn Thanh Tuấn: Nhận thức lý luận về quyền con người thời kỳ đổi mới

  Trần Đình Thắng: Một số nội dung về xây dựng Đảng, Nhà nước hiện nay

  Nguyễn Thế Thi: Đảng lãnh đạo phát triển du lịch thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế (2006-2017)

  DIỄN ĐÀN TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN

  Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Quốc Khương: Âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam của các thế lực thù địch nhất định bị phá sản

  QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

  Trần Vĩnh Tường, Trần Như Hiền: Chủ trương, chính sách kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với Nhật Bản (1992-2018)

  DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI

  Hồ Trọng Hoài: Góp bàn về luận điểm “bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa”- Qua văn kiện Đại hội IX của Đảng

  Nguyễn An Ninh: Quốc tế Cộng sản với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa bè phái, công đoàn vô chính phủ và ý nghĩa hiện nay

  Nguyễn Thị Tuyết Mai: Vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí trong kiểm soát quyền lực Nhà nước hiện nay

  THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

  Vũ Văn Long: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội (2008 -2018)

  Phùng Thị Hiền, Lê Hồng Sơn: Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Ninh (2010 -2018)- Chủ trương và một số kết quả

  THÔNG TIN

  Nguyễn Anh Tuấn: Hội thảo khoa học: “Bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới”

  Tác giả: BBT