TIN TỨC - SỰ KIỆN

  • Bộ Chính trị cho ý kiến chuẩn bị đại hội 20 Đảng bộ trực thuộc Trung ương

    Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16/6/2020 của Bộ Chính trị, trong tuần đầu, đợt 3, từ ngày 14/9 đến ngày 19/9/2020, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 20 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

  • Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

    Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16-6-2020 của Bộ Chính trị, trong tuần thứ 4, đợt 2, từ ngày 7 đến 12-9-2020, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với sáu đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội