TIN TỨC - SỰ KIỆN

  • 70 năm truyền thống vẻ vang của trường Ðảng mang tên Bác

    Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan thuộc Ban Chấp hành Trung ương Ðảng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Học viện là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Ðảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Ðảng, Nhà nước(1).

  • Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm sách kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển

    Nối tiếp những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống (1949-2019), sáng ngày 13/9/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm sách với chủ đề “ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – 70 năm xây dựng và phát triển” nhằm tổng kết, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Học viện trong 70 năm qua. Triển lãm sách do Viện Thông tin khoa học chủ trì triển khai.

  • Lễ phát động thi đua Khối cơ quan Đảng Trumg ương thực hiện văn hóa công sở

    Tối 12/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương (Khối thi đua), tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua và Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hoá công sở”. Dự lễ, có đại diện lãnh đạo 14 đơn vị trong Khối thi đua.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội