Hội thảo khoa học “Chủ nghĩa Mác - Lênin: Giá trị và những vấn đề cấp bách cần luận giải”

  16:47 15/05/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3556

  Để triển khai hiệu quả, kịp thời Chương trình khoa học cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất, bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, cấu phần quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng”, chiều ngày 15/5/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ nghĩa Mác - Lênin: Giá trị và những vấn đề cấp bách cần luận giải”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội thảo.

  Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, chủ nghĩa Mác là sản phẩm tất yếu của thời đại, nó không chỉ giải đáp được những vấn đề lý luận khoa học cốt yếu của thời đại mà còn giải quyết kịp thời, khách quan, khoa học những vấn đề thực tiễn đương thời. Tuy nhiên, như V.I.Lênin từng căn dặn “lý luận này chỉ đề ra những nguyên lý chỉ đạo chung, còn việc áp dụng nguyên lý ấy thì xét riêng từng nơi, ở Anh không giống ở Pháp, ở Pháp không giống ở Đức, ở Đức không giống ở Nga” và như Ph.Ăngghen từng nhắc nhở “lý luận của chúng tôi là lý luận của sự phát triển, chứ không phải là một giáo điều mà người ta phải học thuộc lòng và lắp lại một cách máy móc”. Trên cơ sở phương pháp luận đó, Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, vấn đề đặt ra không chỉ là phê phán, phản bác, chống lại mọi sự xuyên tạc, bôi nhọ, bóp méo học thuyết Mác - Lênin mà quan trọng là còn phải làm sáng tỏ giá trị, tính khoa học và cách mạng của nó trước những biến đổi mới của thời đại, đồng thời bổ sung, phát triển học thuyết đó trong giai đoạn lịch sử mới.

                            GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

  Theo GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, học thuyết Mác - Lênin không phải là một học thuyết khép kín mà là một hệ thống mở, luôn vận động, đòi hỏi thường xuyên phải được bổ sung, phát triển và sự phát triển ấy phải bằng tổng kết thực tiễn, khái quát tinh hoa tri thức nhân loại trên tất cả các lĩnh vực khoa học. Nhiệm vụ của những người mác xít là phải nghiên cứu khách quan, đánh giá trung thực những giá trị cốt lõi, có tính bền vững của học thuyết đó, khái quát những tri thức mới của thời đại để bổ sung, làm phong phú thêm học thuyết đó để nó có đủ sức giải đáp những vấn đề cấp bách của cuộc sống đang đặt ra và định hướng cho bước đường tiếp theo của cách mạng. Muốn vậy, đòi hỏi những người nghiên cứu phải đọc lại một cách đầy đủ, hệ thống những tác phẩm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin mới có thể tìm ra, phát hiện những điều mới mẻ, những giá trị căn bản cũng như những điều mà lịch sử hiện nay đã vượt qua. Đồng chí khẳng định, điều này giúp chúng ta không tuyệt đối hóa những luận điểm cụ thể được các nhà sáng lập của chủ nghĩa Mác - Lênin nói và viết trong những hoàn cảnh lịch sử cụ thể, biến chúng thành chân lý tuyệt đối đúng trong mọi điều kiện không gian, thời gian.

  GS,TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại Hội thảo

  Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung thảo luận và làm rõ một số nội dung cơ bản sau: 1, Cơ sở lý luận và phương pháp luận của việc nghiên cứu những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và những vấn đề cấp bách cần luận giải; 2, Khẳng định những giá trị khoa học bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin về triết học, kinh tế học chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học… được tiếp cận từ những căn cứ khoa học và thực tiễn mới; 3, Những vấn đề cấp bách từ bối cảnh thời đại và thực tiễn đất nước hiện nay đang đặt ra, đòi hỏi phải được luận giải, khái quát và nâng lên tầm lý luận, góp phần bổ sung, phát triển, làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác - Lênin qua thực tiễn cách mạng nước ta.

        Đồng chí Ngô Tuấn Nghĩa, Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học trao đổi một số ý kiến tại Hội thảo

  Hội thảo khoa học “Chủ nghĩa Mác - Lênin: Giá trị và những vấn đề cấp bách cần luận giải” là hoạt động đầu tiên, mở đầu cho một loạt hội thảo chuyên đề trong Chương trình khoa học cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất, bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, cấu phần quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.

                                                              Toàn cảnh Hội thảo

  Tác giả: Minh Hằng & Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội