Ra mắt Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn

  14:23 26/04/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 6428

  Ngày 26/4/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt Tạp chí Chủ nghĩa xã hội – Lý luận và thực tiễn. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện dự và phát biểu chỉ đạo.

  Dự lễ, có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện; cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện trao quyết định hoạt động và bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí

  Theo Giấy phép xuất bản, Tạp chí có kỳ hạn xuất bản 3 tháng/số. "Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn" là tạp chí khoa học chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học đầu tiên ở nước ta, ra đời đáp ứng đòi hỏi khách quan của đất nước nhằm góp phần nâng cao nhận thức xã hội, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

       GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ ra mắt Tạp chí

  Phát biểu tại lễ ra mắt, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện khẳng định, sự ra đời của “Tạp chí Chủ nghĩa xã hội – Lý luận và thực tiễn” là sự trông đợi không chỉ của riêng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học - đơn vị chủ quản và của Học viện, mà là sự trông đợi của giới lý luận - những người nghiên cứu về CNXH, đặc biệt là CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam nói chung.

  Nhấn mạnh tính đặc thù, thậm chí là duy nhất của Tạp chí trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam và thế giới khi trực tiếp nghiên cứu sâu và hệ thống về CNXH, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, đề nghị Tạp chí phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để luận chứng và làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn của đường lối, quan điểm của Ðảng ta về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH của Việt Nam; về công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phải trở thành diễn đàn để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh kịp thời, sắc bén với những âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hòa bình", với những thông tin và quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

  Cùng với đó, Tạp chí cần bám sát thực tiễn xây dựng đất nước, thực tiễn thế giới để góp phần tổng kết và phát hiện những vấn đề lý luận mới, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Ðảng. Trước mắt là tham gia tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua hơn 30 năm đổi mới, tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH; chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, góp phần trực tiếp vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện. 

  Để thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ đặt ra, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Tạp chí cần xây dựng được tầm nhìn, lộ trình phát triển;  chú trọng xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên; hội tụ được các nhà khoa học, nhà nghiên cứu có uy tín về CNXH; đa dạng hóa các hình thức phát hành, quảng bá, đưa tạp chí đến với đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước; mỗi cán bộ của Tạp chí phải tích cực phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ; nghiêm túc thực hiện pháp luật về báo chí và xuất bản; tăng cường đoàn kết, nỗ lực không ngừng tìm giải pháp tốt nhất để tạp chí mới ra đời nhanh chóng khẳng định chỗ đứng trong lòng bạn đọc, khẳng định vai trò, vị thế của mình trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng.

  Tại buổi lễ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng công bố và trao các quyết định bổ nhiệm: Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập và các chức danh trong Hội đồng Biên tập Tạp chí Chủ nghĩa xã hội – Lý luận và thực tiễn./.

                     Cán bộ, giảng viên Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học tại Lễ ra mắt Tạp chí

  Tác giả: Tin: BT; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội