Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  13/09/2018 03:10 PM


  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Dự và chủ trì Hội nghị có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Lê Quốc Lý, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tại các điểm cầu, dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện khu vực; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng trực thuộc.

  Tại Hội nghị, thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện đã công bố Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 8/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Quyết định do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành. Quyết định này thay thế Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 6/1/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Theo quyết định, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Học viện là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Cơ cấu tổ chức của Học viện gồm 10 đơn vị chức năng, 18 viện chuyên ngành và 5 Học viện trực thuộc.

  Phát biểu tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trọng tâm là thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

  Trên cơ sở quyền hạn, nhiệm vụ, chức năng và cơ cấu tổ chức, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nghiêm túc quán triệt triển khai Quyết định 145-QĐ/TW đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; khai thác, phát huy tốt nguồn lực của Học viện cho quá trình phát triển.

  buikimthanh