Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

  08:46 09/01/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2318

  Chiều 08/1/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện dự, chỉ đạo và chủ trì Hội nghị.

  Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Lê Quốc Lý, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện trực thuộc; đại diện lãnh đạo các các vụ, viện chuyên ngành trực thuộc Học viện và toàn thể cán bộ, chuyên viên chuyên trách.

                                     GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 do PGS,TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo trình bày khẳng định rõ: trên cơ sở bám sát nhiệm vụ, định hướng, mục tiêu hoạt động của Học viện, trong năm 2018, công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

  Việc đổi mới nội dung, chương trình giáo trình đào tạo, bồi dưỡng được đặc biệt chú trọng. Năm 2018, Học viện đã chính thức đưa giáo trình hệ cao cấp lý luận chính trị mới vào giảng dạy trong toàn hệ thống, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Các chuyên đề, bài giảng bám sát nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; được cập nhật thường xuyên các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế có ý nghĩa đối với sự phát triển đất nước. Nội dung chương trình các lớp bồi dưỡng được xây dựng một cách khoa học, hợp lý, phát huy trí tuệ của các nhà khoa học trong Học viện và của các cơ quan đơn vị liên quan, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế từng lớp.

  Để công tác quản lý đào tạo từng bước đi vào nề nếp, nâng cao trách nhiệm và tính tự chủ của các đơn vị liên quan, Học viện đã thực hiện đẩy mạnh phân cấp quản lý. Công tác tuyển sinh được thực hiện đúng số lượng, chỉ tiêu Ban Tổ chức Trung ương giao. Việc xét duyệt hồ sơ tuân thủ nghiêm túc các quy định về tiêu chuẩn, đối tượng; đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, công khai minh bạch. Quy trình xét tuyển được tổ chức chặt chẽ, khoa học và có sự phân cấp rõ ràng. Đặc biệt, trong năm 2018, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ các khâu của quá trình đào tạo được tăng cường như hệ thống camera giảng đường, thiết bị điểm danh bằng vân tay, v.v.. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ còn những tồn tại, hạn chế và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 theo hướng tiếp tục đổi mới, nâng  cao chất lượng công tác quản lý đào tạo, phát huy sức mạnh toàn hệ thống trong hoạt động đào tạo,  bồi dưỡng cán bộ; tăng cường sự hợp tác liên kết giữa các đơn vị trong hệ thống Học viện, giữa Học viện với các ban, bộ, ngành địa phương. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo, bồi dưỡng; thường xuyên tiến hành khảo sát đánh giá chương trình đào tạo và hiệu quả sau đào tạo. Tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong toàn hệ thống; thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, khoa học giữa các đơn vị tham gia quản lý, v.v..

  Hội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo các Học viện trực thuộc và đại diện lãnh đạo các vụ, viện chuyên ngành trực thuộc Học viện. Các ý kiến đã khách quan đánh giá những mặt đạt được, trong đó nhấn mạnh nguyên nhân, hạn chế của công tác đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp khắc phục trong giai đoạn tới đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống như: cần có quy định, hướng dẫn chung về xây dựng giáo trình; cần thống nhất cách tiếp cận trong đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo tính đặc thù của Trường Đảng; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc xây dựng, ban hành kế hoạch, quy chế quản lý đào tạo của Học viện đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực, khả thi; tăng cường phân cấp, phát huy tính tự chủ, trách nhiệm của các Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo, v.v..

  Kết luận Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh một số giải pháp trong thời gian tới, yêu cầu cấp ủy và thủ trưởng đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, triển khai nghiêm túc công tác đào tạo, bồi dưỡng trong toàn hệ thống; tiếp tục tăng cường kỷ cương kỷ luật đào tạo; chuẩn hoá chương trình, giáo trình cho các hệ lớp; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với xây dựng tốt cơ chế phối hợp, quản lý chỉ đạo đối với các đươn vị trong toàn hệ thống; đẩy mạnh việc ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo,…/.

  Tác giả: Tin: Bùi Thanh; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội