Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

  09:32 23/01/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1495

  Ngày 22/01/2019, tại Hà Nội, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy Học viện; Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện; bí thư, phó bí thư, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

                                          GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận Hội nghị

  Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Dự thảo Báo cáo nêu rõ, năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành và triển khai nhiều nghị quyết liên quan đến các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Các nghị quyết đó đã có tác động sâu sắc đến các mặt công tác của Học viện. Đặc biệt, năm 2018, Học viện đón nhận và triển khai Quyết định số 145/QĐ-TW ngày 08/8/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Từ đây, mở ra một trang mới trong chặng đường xây dựng và phát triển của Học viện với nhiều cơ hội song cũng không thách thức.

  Trong năm 2018, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, với phương châm: “Dân ch - Sáng to - Đng b - Cht lượng, Đảng bộ Học viện đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm. Bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Học viện và tình hình thực tế, trong năm 2018, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ của Học viện với nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực[1], như công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên…; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo và quyết định các vấn đề lớn của Học viện.

  Bằng sự chuẩn bị tốt, Đảng bộ Học viện đã chỉ đạo thực hiện, triển khai thành công Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18-01-2018 “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08-08-2018 của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện; Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo phương châm cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn; đổi mới phương thức quản lý đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

  Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều tiến bộ, tổ chức bộ máy và cán bộ các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Cấp ủy và các tổ chức đảng đã thực hiện đảm bảo các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, giữ vững khối đoàn kết thống nhất đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, Dự thảo Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của công tác Đảng trong năm qua. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên ở một số nơi hiệu quả chưa cao; việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng ở một vài tổ chức đảng còn hạn chế, tự phê bình và phê bình ở một số nơi chưa phát huy tốt, vẫn còn tình trạng né tránh, nể nang, ngại va chạm. Chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ còn thấp, chưa coi trọng công tác xây dựng đảng, tính lãnh đạo, tính chiến đấu chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức - cán bộ đối với các Học viện trực thuộc chưa triển khai thường xuyên, chặt chẽ. Chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị còn một số hạn chế. Mức độ tham gia cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ trong hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược và trong giải quyết các vấn đề lý luận - thực tiễn phức tạp của đất nước còn khiêm tốn.

  Dự thảo Báo cáo cũng nêu rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể để thực hiện công tác Đảng trong năm 2019.

  Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đánh giá cao những nỗ lực, thành tích của Đảng bộ Học viện trong năm 2018. Đồng chí cho biết, trong năm 2018, công tác Đảng được triển khai đồng bộ các lĩnh vực tư tưởng chính trị, tổ chức - cán bộ, trong đó vấn đề đạo đức người cán bộ, đảng viên được chú trọng (thể hiện rõ nét qua Nghị quyết chuyên đề và Quy chế về văn hóa Trường Đảng). Quá trình triển khai sắp xếp, cơ cấu, tinh gọn bộ máy của Học viện được triển khai đồng bộ, hiệu quả, dựa trên việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị; việc lựa chọn cán bộ dựa trên sự dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và cấp ủy cơ sở, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, đảng viên; đảm bảo tính hệ thống, hiệu lực và hiệu quả.

  Tán đồng với những phương hướng, nhiệm vụ trong Dự thảo báo cáo, đồng chí yêu cầu trong năm 2019, toàn Đảng bộ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác, thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện. Chú trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khẳng định rõ sắc thái, văn hóa trường Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác./.


  [1] Nghị quyết 12-NQ/ĐU ngày 22-01-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018; Nghị quyết 13-NQ/ĐU ngày 07-02-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy về tăng cường kỷ cương kỷ luật ở Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay; Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 07-02-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Nghị quyết 15-NQ/ĐU ngày 07-02-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; Nghị quyết số 16-NQ/ĐU ngày 14-3-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; …

          Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

  Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

      Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo cho các đảng viên

        Đồng chí Hoàng Phúc Lâm trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra cho các đảng viên

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng bằng khen cho tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp

  Đồng chí Nguyễn Viết Thảo trao tặng bằng khen cho tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp

  Đồng chí Trần Minh Trưởng trao tặng giấy khen cho các đảng viên trong cuộc thi tìm hiểu về Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội