GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện thăm và làm việc tại Kon Tum

  10:56 08/04/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 780

  Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 05/4/2019, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại Kon Tum.

  Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhận định, Kon Tum đã quán triệt, cụ thể hóa và có cách làm tại địa phương phù hợp Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tổ chức thực hiện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

                             ​Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác làm việc tại Kon Tum

  Kinh tế tăng trưởng tương đối khá; tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 8,78%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018 đạt 2.808 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.406 USD cuối năm 2015 lên 1.704 USD vào cuối năm 2018. “Đề án cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum đến năm 2020” đã phát huy tác động tích cực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý trong điều kiện kinh tế, xã hội, tiềm năng, lợi thế của tỉnh, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp và chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giải quyết tốt chính sách dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp bước đầu đạt kết quả nhất định. Đã tạo ra được vùng chuyên canh sâm Ngọc Linh và bước đầu có sản phẩm công nghiệp chế biến; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được đẩy mạnh đồng bộ và hiệu quả hơn.

  Triển khai cụ thể, thực chất ba đột phá chiến lược, nhất là về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, đặc biệt đối với các dân tộc ít người tại chỗ; an sinh xã hội, phúc lợi xã hội bảo đảm.

  Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; xử lý có hiệu quả các điểm nóng về đất đai, tôn giáo. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đạt kết quả tích cực. Hợp tác với các tỉnh nam Lào và đông bắc Campuchia đạt kết quả tốt.

  Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI và các nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đạt kết quả bước đầu. Niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền được nâng lên.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém của tỉnh Kon Tum như: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc, chưa huy động tốt các nguồn lực, động lực tăng trưởng; giảm nghèo chưa thật bền vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị còn một số khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đồng chí cũng gợi mở cách tiếp cận mới, cách làm mới để Kon Tum phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tới. Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của Kon Tum, báo cáo Tiểu ban Văn kiện.

  Theo www.nhandan.com.vn

  Tác giả: Minh Hằng dẫn

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội