Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Yên Bái

  14:41 06/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1240

  Sáng 5/6/2019, đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Yên Bái về tình hình, kết quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh Yên Bái từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

  Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh.

  Sau gần 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và các Nghị quyết Địa hội XI, XII của Đảng, kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển rõ nét, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng kên. Tốc độ tăng GRDP (giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2011- 2018 đạt 5,87%, dự ước năm 2019, 2020 tăng trên 7%; cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp. GRDP bình quân đầu người tăng từ 18,3 triệu đồng năm 2011 lên 29 triệu đồng năm 2016, bình quân giai đoạn 2011 - 2015 tăng 7,2%/năm, ước thực hiện năm 2019 đạt 38 triệu đồng, dự kiến năm 2020 đạt 42,9 triệu đồng. Thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược đạt kết quả bước đầu tích cực. Tỉnh đã đầu tư, đưa vào hoạt động đồng bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã để giải quyết cơ bản 100% TTHC; quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 09 bậc so với năm 2015, chỉ số cải cách hành chính tăng 21 bậc so với năm 2015, chỉ số quản trị hành chính công tăng 41 bậc so với năm 2015.

  Cùng với đó tỉnh tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2018 đạt 54%, tăng 24% so với năm 2015, dự kiến năm 2020 đạt 60%. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông. Từ năm 2011 đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng gần 3.200 công trình hạ tầng kinh tế xã hội, hoàn thành 17/28 công trình trọng điểm. Kết quả xây dựng nông thôn mới vượt cao so với mục tiêu đề ra, diện mạo nông thôn có thay đổi rõ nét, thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững .

  Sản xuất công nghiệpcủa tỉnh từng bước được phục hồi và phát triển, đã thu hút được một số dự án đầu tư quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tạo bước chuyển biến mới về chất trong sản xuất công nghiệp của tỉnh. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã thu hút được 197 dự án, với tổng số vốn đầu tư trên 20.500 tỷ đồng và 99 triệu USD. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 15%. Hoạt động thương mại, dịch vụ đạt mức tăng trưởng khá, đã tận dụng khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế  của tỉnh. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm 2011 - 2015 đạt 7.002 tỷ đồng, giai đoạn 2016 - 2018 đạt 7.723 tỷ đồng, tăng bình quân gần 18%/năm...

  Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, chế độ chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, vùng bị thiên tai được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

  Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được nâng cao, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phông cách Hồ Chí Minh và tinh giản biên chê sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, sự phấn khởi tin tưởng, ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

  Tại buổi làm việc, theo đề nghị của đoàn công tác, tỉnh Yên Bái đã tập trung làm rõ kết quả đạt được trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011 - 2020, việc cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào tình hình thực tế của địa phương, việc phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý của tỉnh; vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế; kết quả thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị...

  Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết vượt qua khó khăn đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tỉnh Yên Bái đã phát huy vị trí địa kinh tế, địa chính trị, tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đổi mới sáng tạo, linh hoạt trong việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong phát triển kinh tế xã - hội. Trên từng lĩnh vực, tỉnh chú trọng đến việc lựa chọn đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Quan tâm xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với từng lĩnh vực; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, nguồn nhân lực để tạo điều kiện cho sự phát triển. Trong việc thực hiện 3 đột khá, tỉnh Yên Bái tập trung xây dựng bộ cơ chế, chính sách thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển; ưu tiên thúc đẩy lợi thế của tỉnh trên từng lĩnh vực; chú trọng xây dựng thể chế phát triển các nguồn lực, đồng thời quan tâm công tác an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn trong cải cách hành chính, đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã vào hoạt động. Quân tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội, nhất là hạ tầng giao thông. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái tập trung triển khai cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại đầu tư công... nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững. Trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tỉnh tập trung xây dựng tổ chức đảng, tổ chức cơ sở đảng, xây dựng kỷ cương, kỷ luật, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng; sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn hiệu quả; chăm lo xây dựng tổ chức đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh đa dạng hóa công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tỉnh cũng quan tâm đến công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác đối ngoại, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương.

  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, trong quá trình xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách cần quan tâm đến việc liên kết vùng nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa; lấy trục động lực cho phát triển; quan tâm đến phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo, quan tâm chú ý đến hiệu quả quản lý xã hội, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện kết luận buổi làm việc

  Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020.

  Đồng chí đề nghị tỉnh Yên Bái trong việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết cần căn cứ vào tình hình cụ thể, tiềm năng, lợi thế của địa phương để triển khai thực hiện đạt kết trên các lĩnh vực. Tỉnh cần chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đồng thời hướng đến hình thành các vùng nguyên liệu tạo động lực cho phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến. Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, hình thành động lực, ưu tiên trong định hướng phát triển của tỉnh; tập trung phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã kiểu mới, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực đầu tư;  tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. Cùng với đó, chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển du lịch, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược đầu tư cho du lịch để tạo các sản phẩm du lịch độc đáo nhằm thu hút khách du lịch đến với Yên Bái, như: du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm; du lịch cộng đồng...

  Trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tỉnh chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; đồng thời chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh; khơi dậy và phát huy khát vọng, ý chí của cán bộ, đảng viên và người dân đưa tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển./.

  Theo: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

  Tác giả: Dẫn tin: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội