Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng

  14:20 06/08/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5967

  Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng, sáng ngày 6/8/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng (lớp 1 và lớp 2).

  Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng. 

  Cùng dự có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

  Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng

  Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Lớp học gồm 95 đồng chí cán bộ được quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhiệm kỳ XIII.

  Lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 2,5 tháng, các học viên sẽ nghiên cứu, trao đổi, thảo luận 46 chuyên đề, trong đó 37 chuyên đề do các chuyên gia trong nước và 9 chuyên đề do các chuyên gia quốc tế thực hiện. Nội dung chương trình học được chia làm 6 phần về nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng; về kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; về kỹ năng lãnh đạo và quản lý.

  Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng phát biểu quán triệt nội dung, yêu cầu lớp học

  Để triển khai chương trình đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã mời các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm thực tiễn biên soạn và trực tiếp tham gia báo cáo các chuyên đề cho lớp bồi dưỡng, trong đó có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; các đồng chí là bộ trưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, các nhà khoa học đầu ngành, các nhà hoạt động thực tiễn có uy tín trong nước và quốc tế. Các chuyên đề được biên soạn công phu, tổ chức thẩm định chặt chẽ và chỉnh sửa nghiêm túc trước khi phát hành. Các giảng viên soạn bài theo phương pháp giảng dạy tích cực, trực tiếp trao đổi, thảo luận với học viên.

  Đặc biệt, “điểm khác biệt nổi bật của lớp bồi dưỡng lần này là các đồng chí tham gia biên soạn nội dung chương trình đồng thời là người báo cáo chuyên đề và chủ trì thảo luận. Điều này góp phần bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất về nhận thức và phong cách, kỹ năng của giảng viên cũng như học viên trong quá trình giảng dạy - học tập - thảo luận và tiếp nhận những ý kiến phản hồi từ phía học viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

  Bên cạnh nghiên cứu các chuyên đề, lớp bồi dưỡng còn có các hoạt động đi khảo sát thực tế tại địa phương và ở nước ngoài, để các đồng chí học viên nghiên cứu, tìm hiểu thêm một số kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

  Để triển khai thành công khóa học, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Học viện đã chuẩn bị những điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập của học viên; và mong muốn, các học viên coi Học viện là địa chỉ gắn bó, chung sức xây dựng và phát triển Học viện ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu của bối cảnh mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng phát biểu tại Lễ khai giảng

  Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Đảng ta luôn dành sự quan tâm to lớn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Hội nghị Trung ương khóa XII đã nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng toàn diện, cả về tư tưởng, đạo đức, tổ chức và nhất là công tác cán bộ, coi đây là then chốt của nhiệm vụ then chốt.

  Nghị quyết số 26 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” khẳng định quan điểm: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả; đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

  Từ nhận thức sâu sắc về tình hình thực tế, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có chủ trương tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho các đồng chí lãnh đạo cấp chiến lược của Đảng và Nhà nước. “Năm 2018, chúng ta đã tổ chức thành công hai lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, một lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đây là bước đột phá trong công tác cán bộ, nhằm nâng cao hơn nữa năng lực, sức chiến đấu của Đảng và hệ thống chính trị trong thời kỳ mới”, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

  Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, hai lớp bồi dưỡng đầu tiên trong Chương trình Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII sẽ được tổ chức từ nay cho đến khoảng đầu năm 2020. Học viên là những đồng chí được phê duyệt quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); quy hoạch chức danh cấp trưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, giai đoạn 2020-2025; quy hoạch chức danh bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2026.

  Mục tiêu của lớp bồi dưỡng là cập nhật cho các đồng chí học viên những kiến thức mới về lý luận, thực tiễn; về phương pháp tiếp cận và phương pháp công tác; về một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nhằm nhận thức rõ hơn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường mới nảy sinh; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; đặc biệt là rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo cao cấp, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng.

  Chương trình bồi dưỡng là những nội dung mới, quan trọng, gắn với việc triển khai các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương khóa XII, những vấn đề toàn cầu và khu vực đang tác động đến tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước. Những nội dung này là kết quả nghiên cứu dày công và đúc kết kinh nghiệm quý báu của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn của Việt Nam và quốc tế.

                                         Các đồng chí đại biểu và học viên chụp ảnh tại Lễ khai giảng

  Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: “Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất quan tâm tới lớp học quan trọng này. Các đồng chí tham gia lớp học này được rà soát, lựa chọn hết sức kỹ lưỡng, thể hiện sự tin cậy, gửi gắm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các đồng chí. Càng vinh dự bao nhiêu các đồng chí lại càng phải ý thức sâu sắc bấy nhiêu về trách nhiệm của mình”; và yêu cầu các học viên phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các nội quy, quy chế, nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, tác phong, tập trung thời gian, công sức và trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình học.

  “Được học tập và rèn luyện dưới mái trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, các học viên phải luôn ghi nhớ di huấn sâu sắc của Người: "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại"- Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

  Đồng chí mong muốn, lớp học sẽ thực sự là diễn đàn để các các học viên trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn mới, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn của người giữ trọng trách là cán bộ chủ chốt của các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trên cơ sở đó sẽ có nền tảng để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình tại cơ quan, địa bàn công tác. Bên cạnh đó, các học viên phải có trách nhiệm đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng cho nội dung chương trình cũng như cách thức tổ chức lớp học. Đây là căn cứ quan trọng để Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức lớp học có những điều chỉnh, bổ sung đối với các lớp sau.

  Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lớp học tiếp tục triển khai nội dung chương trình bồi dưỡng thật sự hiệu quả, nhằm chuyển hóa kiến thức thành nhận thức và hành động, thành phương pháp tư duy khoa học mang tầm chiến lược của các học viên. “Chương trình học cần đặc biệt chú ý phương pháp đào tạo mới, cố gắng phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo của người học, chú trọng tương tác giữa giảng viên và học viên, thực hiện tốt phương châm “học đi đôi với hành”, gắn lý luận với thực tiễn. Mặt khác, phải thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát quá trình học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong của học viên; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các học viên hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình”- đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu./.

  Tác giả: Tin: BT; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội