Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

  18:13 10/01/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2765

  Chiều ngày 10/1/2020, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Học viện, Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội nghị.

  Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ Học viện. Về phía khách mời có các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Ban Xây dựng Đảng, Ban Tuyên giáo thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

  Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện cho biết, năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Quyết định 145-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện; năm tổ chức kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện và là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng cả ở trong nước và quốc tế.

  Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như: i) Thực hiện tốt việc quán triệt, xây dựng, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; kịp thời ban hành nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của tập thể cấp ủy; ii) Lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trước hết là đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng nâng cao chất lượng, kỷ luật, kỷ cương; iii) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học đóng góp thiết thực trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phục vụ việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện; iv) Lãnh đạo, chỉ đạo công tác trường chính trị đi vào chiều sâu; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng đã làm tốt vai trò tổng kết lịch sử hoạt động lãnh đạo của Đảng; công tác nghiên cứu di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và biên soạn tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh; v) Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Học viện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; vi) Lãnh đạo tổ chức thành công các hoạt động và Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị khu vực III, nhận được sự đánh giá cao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương, các đối tác quốc tế và các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, học viên, sinh viên của Học viện; vi) Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị như công tác kế hoạch - tài chính, hợp tác quốc tế, thanh tra, thi đua - khen thưởng, tạp chí, xuất bản…

  Năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đã tăng cường xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Học viện.

  Đánh giá chung về công tác Đảng năm 2019, đồng chí Hoàng Phúc Lâm nhận định với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận trong cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Học viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị có trọng tâm, trọng điểm. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục, giải quyết trong năm 2020 như công tác chỉ đạo, lãnh đạo một số nhiệm vụ quan trọng còn chậm; chỉ đạo phối hợp giữa các đơn vị trong triển khai công việc còn chưa nhịp nhàng; việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, thực hiện chuẩn mực văn hóa trường Đảng còn có lúc, có nơi chưa thực sự nghiêm túc. Việc lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt hoạt động của Đảng bộ, của Học viện và các đơn vị vẫn còn nhiều lúng túng.

  Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện báo cáo tại Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện yêu cầu, trong năm 2020, Đảng ủy Học viện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ lớn sau: i) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc biên soạn lại nội dung chương trình, giáo trình của Học viện, trước hết ưu tiên biên soạn lại giáo trình Cao cấp lý luận chính trị và đưa vào giảng dạy trong năm 2021; ii) Đẩy mạnh công tác chuẩn bị, tập trung tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Học viện; trọng tâm là việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Nội dung dự thảo không chỉ xác định nhiệm vụ chính trị trong 5 năm tới mà cần xác định nhiệm vụ trong 10 năm và tầm nhìn chiến lược đến năm 2045 của Học viện. Đối với công tác nhân sự cho Đại hội, phải thống nhất tuân thủ cơ chế nhất thể hóa; những đồng chí được lựa chọn vừa phải am hiểu công tác Đảng, vừa phải làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý. Để làm tốt công tác nhân sự, Thường vụ Đảng ủy Học viện phải xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; iii) Đối với công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cần phải xác định rõ những nội dung cần kiểm tra, tránh dàn trải. Công tác kiểm tra cần phải kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin; iv) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Học viện, đặc biệt tập trung cho công tác triển khai các đề án, chương trình, hội nghị, hội thảo lớn trong năm 2020, v.v..

  Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Học viện đã trao tặng Giấy khen cho 07 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019, gồm Chi bộ Vụ Các trường chính trị, Chi bộ Vụ Quản lý khoa học, Chi bộ Ban Thanh tra, Chi bộ Viện Kinh tế chính trị học, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV. 03 đồng chí đảng viên đón nhận Bằng khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014-2019).

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện trao tặng Giấy khen cho các tổ chức đảng

  Tác giả: Đỗ Dung, Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội