Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)

  17:24 30/01/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1761

  Ngày 30/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi lễ.

  Dự Lễ có các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên của Học viện. Lễ kỷ niệm được tổ chức trực tuyến tại 6 điểm cầu: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 5 Học viện trực thuộc. 

  Các đại biểu thành kính làm lễ dâng hoa trước Tượng Bác trước khi bắt đầu lễ mít tinh kỷ niệm

  Phát biểu tại buổi lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định: Mùa Xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là con đường cách mạng đúng đắn mà Đảng, dân tộc ta, nhân dân ta đã lựa chọn.

  90 năm qua, thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thành tựu vĩ đại. Đó là thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập ra nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á; mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi đó được ghi vào lịch sử dân tộc và nhân loại như biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chính nghĩa, lương tri, phẩm giá và trí tuệ con người Việt Nam trong thế kỷ XX.

  Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại... Từ một nước nghèo, lạc hậu, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; đời sống của mọi tầng lớp nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên rõ rệt; vị thế, uy tín trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

  Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khẳng định, giữ vững vị thế, vai trò là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước, trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý; là động lực và hình mẫu cho hệ thống các trường chính trị trong cả nước, góp phần quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận, giáo dục chính trị, lịch sử Đảng, xây dựng Đảng và đạo đức cách mạng trong Đảng và toàn xã hội.

  Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, mỗi cán bộ, đảng viên Học viên luôn tự hào về truyền thống vẻ vang của Học viện - Trường Đảng Trung ương, cái nôi đào tạo cán bộ cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc, luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên Học viện ôn lại truyền thống vẻ vang, phát huy giá trị, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh; chuyển từ những nhận thức đúng đắn thành hành động cụ thể, thiết thực để xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xứng đáng là Trường Đảng cao cấp mang tên Bác, xứng tầm với nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

  Trong thời gian tới, Đồng chí đề nghị Học viện tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm “cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại, hiệu quả”; “lấy cả giảng viên và học viên làm trung tâm”; tăng cường kỷ cương, kỷ luật học đường; góp phần khắc phục bằng được căn bệnh ngại học, lười học về lý luận chính trị.

  Tiếp tục tăng cường công tác quản lý hệ thống, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, bản lĩnh, lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng và mẫu mực; từng bước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xây dựng mô hình quản trị “Học viện thông minh” nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý điều hành, giảng dạy và học tập.  Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, phát triển lý luận của Đảng; tăng cường tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra; tích cực góp phần vào việc hoạch định chủ trương, đường lối, của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; qua đó, khẳng định mạnh mẽ hơn tiếng nói, quan điểm của trường Đảng. Trong năm 2020, Học viện sẽ tiếp tục chủ động chắt lọc, xây dựng các báo cáo kiến nghị chính sách trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tiểu ban soạn thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

  Xây dựng Đảng bộ Học viện gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; đi đầu trong cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đủ năng lực chỉ đạo nỗ lực đổi mới toàn diện và đồng bộ các mặt công tác của Học viện. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của toàn Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là tổ chức thành công đại hội các cấp và Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống Học viện, với chủ đề: “Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”, tạo khí thế và xung lực mới để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên của Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020; thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III, góp phần cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng./.

  Tác giả: BT & Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội