Đại hội Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025

  22:06 21/06/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1762

  Sáng ngày 20/6/2020, Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng trực thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tổ chức cơ sở đảng cuối cùng trực thuộc Đảng bộ Học viện tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

  Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội, có toàn thể cán bộ, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng.

  Đảng viên dự và tham gia biểu quyết các nội dung quan trọng của Đại hội

  Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, là một đơn vị đảm nhận nhiều nhiệm vụ: giảng dạy - đào tạo; nghiên cứu khoa học; xuất bản tạp chí; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; lưu trữ tài liệu lịch sử Đảng, v.v.. Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn, thách thức, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự chủ động của các chi bộ và sự rèn luyện, phấn đấu của các đảng viên nên trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; liên tục được công nhận là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm; bảo đảm vai trò của cơ quan đầu ngành về lịch sử Đảng, ngày càng tạo dựng được uy tín và địa chỉ tin cậy về nghiên cứu lịch sử đấu tranh cách mạng, lịch sử dân tộc.  

  Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong sinh hoạt, Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng đã hoàn thành tốt việc phát huy nguyên tắc tập trung, dân chủ; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ đã triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ngày 25/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016  của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các đảng viên đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

  Thực hiện Chỉ thị số 05–CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền và giáo dục lịch sử Đảng. Không khí sinh hoạt dân chủ trong đơn vị được cải thiện rõ rệt. Đảng viên trong toàn Đảng bộ đã tự giác rèn luyện về đạo đức lối sống, quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp thẳng thắn, chân thành. Trong nhiệm kỳ, đặc biệt là trong năm 2019, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Học viện (1949-2019).

  Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng đã lãnh đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ; lãnh đạo thực hiện đúng các Quy chế đào tạo của Học viện về lịch giảng, giờ giảng; chấm và đánh giá luận văn, luận án bảo đảm khách quan, khoa học. Chất lượng bài giảng bảo đảm tính Đảng, tính khoa học; chỉ đạo biên soạn và triển khai thực hiện Giáo trình cao cấp lý luận chính trị và trung cấp lý luận chính trị mới, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy, đào tạo của Học viện, đáp ứng ngày càng cao về công tác đào tạo cán bộ của Đảng và Nhà nước.

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng, các chi bộ trực thuộc đã phối hợp với chính quyền chỉ đạo đảng viên bảo đảm chất lượng đề tài khoa học các cấp; lãnh đạo chuẩn bị nội dung các hội thảo cấp quốc gia và cấp bộ do Học viện chủ trì; thực hiện tốt công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn và thẩm định các công trình lịch sử đảng bộ địa phương; lãnh đạo phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; phối hợp nghiên cứu, biên soạn, nâng cao chất lượng bản thảo công trình lịch sử đảng bộ một số tỉnh, thành phố; nghiên cứu trả lời về những vấn đề có liên quan đến lịch sử đảng bộ các địa phương...

  Đảng viên tham gia bỏ phiếu lựa chọn Ban chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020-2025

  Trong công tác tạp chí, Đảng bộ Viện đã lãnh đạo công tác biên tập, xuất bản các số tạp chí đúng kỳ hạn, chú trọng chất lượng từng số, tăng cường bài đinh, duy trì mỗi số từ 2 đến 3 bài triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, nhiều bài của học giả, nhà khoa học đầu ngành trong và ngoài nước; bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng; đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tạp chí. Các chuyên mục của Tạp chí ngày càng được nâng cao về chất lượng, kịp thời đăng tải những kết quả nghiên cứu mới, góp phần quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

  Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng. Toàn thể cán bộ, đảng viên đã quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Nghị quyết Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, các Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện. Căn cứ nội dung các văn bản về công tác Đảng, Đảng bộ cũng quán triệt và triển khai thực hiện đến các chi bộ trực thuộc, đảng viên các văn bản của Trung ương Đảng, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, của các Ban Đảng Trung ương…

  Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2020–2025, Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng tiếp tục chú trọng thực hiện tốt việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”Chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần phấn đấu của các bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

  Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

  Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015–2020; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. 

  Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Hoàng Phúc Lâm đề nghị Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội. Cần đảm bảo và giữ vững nguyên tắc tổ chức, xây dựng đảng - yếu tố tiên quyết, cơ bản quyết định thành công của đảng bộ trong các hoạt động. Giữ vững đoàn kết, thống nhất, trước hết trong đội ngũ cấp ủy và đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm đảng viên thực hiện tốt, đúng vị trí, vai trò, cán bộ giảng viên trường Đảng. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương, trước hết là vai trò nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và toàn thể đảng viên, giảng viên, cán bộ, viên chức của Viện; quan tâm nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

  Về công tác nhân sự trong nhiệm kỳ  mới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đề nghị đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra. 

  Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới 2020–2025 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Danh Tiên, Phó Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng nhiệm kỳ 2020–2025.

  Phát biểu ra mắt Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Nguyễn Danh Tiên, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của đại hội. Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, tích cực học tập và rèn luyện, thống nhất ý chí và hành động để chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đã đề ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong tình hình mới; xây dựng Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

  Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chụp ảnh cùng tập thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng

  Tác giả: Mạnh Thắng & BT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội