Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN và giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020

  07:50 29/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1424

  Chiều ngày 28/7/2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị trực tuyến Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN và giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

   GS,TS Nguyễn Xuân Thắng,  Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị

  Dự Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị dự toán trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Văn phòng Học viện; Nhà Xuất bản lý luận chính trị; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành; lãnh đạo các đơn vị chức năng cùng toàn thể cán bộ làm công tác tài chính của Học viện.

  Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN và giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020 do TS Hoàng Anh Hoàng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính trình bày tại Hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2020, kinh tế - xã hội trong nước chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp tài khóa để ứng phó với đại dịch; tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách; tiếp tục mục tiêu triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp khả năng cân đối ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên gắn với quyết tâm thực hiện mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

  Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Học viện đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân sách toàn hệ thống và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020 (Công văn 254-CV/HVCTQG ngày 28/2/2020); chủ động thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện thực tế tại các đơn vị nhằm có các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo ổn định nguồn lực tài chính thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cả hệ thống và từng đơn vị.

  Nhờ đó, công tác thực hiện dự toán NSNN được Học viện triển khai đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định được giao, tích cực và chủ động trong hoạt động để tăng các nguồn thu hợp pháp. Công tác thực hiện dự toán chi NSNN (không gồm vốn chi đầu tư phát triển), Học viện đã yêu cầu các đơn vị dự toán căn cứ dự toán chi được giao để chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng tính chất nguồn kinh phí, trong phạm vi dự toán được giao, không để xảy ra phát sinh chi thường xuyên (trừ trường hợp được cấp trên giao bổ sung nhiệm vụ); có giải pháp quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí; thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính theo quy định của pháp luật; chủ động huy động các nguồn lực tài chính, các nguồn quỹ hợp pháp tại đơn vị để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, cũng như bổ sung thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị như các hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ (trước khi thực hiện, các đơn vị xây dựng kế hoạch và báo cáo Học viện phê duyệt trước khi thực hiện để đản bảo tính thống nhất hệ thống).

  Tính chung, 6 tháng đầu năm 2020, tổng chi NSNN đạt 278,24 tỷ đồng bằng 43,15 dự toán, tăng 7,13% so với cùng kỳ năm 2019; giải ngân vốn đầu tư công đạt 8.351 tỷ đồng (năm 2020 Học viện thực hiện 7 dự án đầu tư công, trong đó có 6 dự án có vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước gồm 4 dự án chuyển tiếp và 2 dự án mới được bổ sung vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2015-2020, 1 dự án đầu tư từ nguồn vốn khác: dự án ký túc xá A2 tại Học viện Chính trị khu vực 4).

  Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tài chính đầu năm 2020 của Học viện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, như: Một số đơn vị dự toán sau khi được Học viện phân bổ và giao dự toán NSNN còn lúng túng, chưa đề ra được kế hoạch và những biện pháp triển khai thực hiện phù hợp với thực tế triển khai nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; Tiến độ thực hiện và giải ngân kinh phí tại một số đơn vị còn chậm, nhất là việc thực hiện, giải ngân kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên, các đề án (có đơn vị 6 tháng đầu năm chưa giải ngân kinh phí); Công tác quản lý các nguồn thu tại các đơn vị còn bị động, chưa có các giải pháp và phương thức thu phù hợp với thực tế và đặc điểm của từng nguồn thu dẫn tới việc thực hiện dự toán thu có biến động tăng, giảm đột biến so với kế hoạch được giao, v.v..

  Để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2020, Hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm yêu cầu các các đơn vị dự toán trực thuộc cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm, trong đó: (i) Chú trọng tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật, tăng cường tính giải trình trong quản lý và sử dụng ngân sách. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp dự toán thuộc Học viện trong tổ chức thực hiện dự toán ngân sách, đảm bảo dự toán NSNN năm 2020 được triển khai một cách hệ thống, đồng bộ cả chủ trương, định hướng và tiến độ; (ii) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đi đôi với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện các quy trình nghiệp vụ chuyên môn; (iii)  Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát trong quản lý tài chính, tài sản và đầu tư; (iv) Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước theo các quy định hiện hành; (vi) Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, các đơn vị chức năng trong tổ chức thực hiện các mặt công tác của Học viện.

  Phát biểu kết luận Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận những nỗ lực, chuyển biến đã đạt được trong công tác tài chính của hệ thống Học viện 6 tháng đầu năm 2020; chủ động, kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đảm bảo ổn định nguồn lực tài chính thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cả hệ thống và từng đơn vị.

  Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, để phục hồi và phát triển kinh tế, nhiệm vụ thúc đẩy và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 là mục tiêu lớn, quan trọng được Chính phủ quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, liên tục với nhiều giải pháp quyết liệt nêu tại các Nghị quyết, Chỉ thị. Trước tình hình đó, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu: (i) Công tác tài chính phải luôn bám sát chế độ của Nhà nước gắn với thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và có sự thống nhất trong toàn hệ thống Học viện; (ii) Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt, trong đó cần tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công quy định tại Nghị quyết số 84/NQ-CP; (iii) Tiếp tục làm tốt các khâu về công tác quy hoạch, kế hoạch, quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; tăng cường trao đổi trực tuyến giữa các bộ phận chuyên môn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Giám đốc Học viện cũng đặt ra những vấn đề, yêu cầu cụ thể đối với từng đơn vị dự toán trong hệ thống quản lý tài chính của Học viện để nghiên cứu, tìm ra các giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại trong 6 tháng đầu năm 2020./.

  Tác giả: Mạnh Thắng & Bùi Thanh - Hoàng Giang

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội