Hội nghị Tổng kết công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

  19:02 02/01/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1747

  Chiều 31/12/2020, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện.

  Dự Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí nguyên Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Lê Quốc Lý, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các chuyên gia, nhà khoa học. 

  Toàn cảnh Hội nghị

  Năm 2020, BCĐ 35 Học viện luôn quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tập trung triển khai các chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực. BCĐ 35 Học viện đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng. Xây dựng, ban hành nhiều văn bản, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết số 35-NQ/ĐU của Đảng ủy Học viện về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Kiện toàn tổ chức, bộ máy lực lượng nòng cốt, hoàn thiện các quy chế, quy định, cơ chế chính sách. Tăng cường tuyên truyền Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 35-NQ/ĐU của Đảng uỷ Học viện trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt đơn vị.

  Trước sự phát triển bùng nổ của các trang mạng xã hội trên internet, các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn để chống phá Đảng, chống phá Nhà nước và công cuộc đổi mới của nước ta; trong năm 2020, BCĐ 35 Học viện xác định tập trung chỉ đạo đấu tranh trên không gian mạng; chỉ đạo xây dựng các trang web, nhóm zalo, trang facebook tuyên truyền, đấu tranh, phản bác công khai thu hút nhiều người tham gia. Trong đó đã viết và chia sẻ các bài viết vạch trần các mưu đồ, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, các thông tin sai sự thật chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng. Đồng thời có những tuyến bài khẳng định thành tựu của công cuộc đổi mới, phục vụ công tác thông tin tuyên truyền trước các sự kiện chính trị của đất nước, công tác phòng, chống dịch Covid-19, các vấn đề dư luận trong nước và quốc tế quan tâm. Qua đó góp phần định hướng tư tưởng, dư luận trong nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng; kịp thời phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, thông tin xấu độc; v.v..

  Bên cạnh nhiệm vụ thường niên, điểm nổi bật trong năm 2020, Học viện đã tập trung triển khai hàng trăm nhiệm vụ khoa học, trong đó có 27 đề tài, đề án khoa học tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động và xây dựng luận cứ phản bác. Trên cơ sở đó, xây dựng 14 báo cáo kiến nghị gửi Trung ương để đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cũng trong năm 2020, Học viện đã nghiên cứu, góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ của 28 đơn vị, địa phương trực thuộc Trung ương với nhiều ý kiến có chất lượng, hướng vào các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung giải quyết, xử lý tốt những vấn đề tồn đọng mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm; cảnh giác, chủ động đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

  Đặc biệt, trong năm 2020, Học viện đã chỉ đạo triển khai tích hợp nội dung Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Nhiệm vụ này được các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện trong chương trình giảng dạy chính khóa và xây dựng các chuyên đề ngoại khóa, đánh giá chất lượng bài giảng của giảng viên, các lớp bồi dường cán bộ chủ chốt cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện. Một số đơn vị đã chủ động tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW theo tinh thần thiết thực, đổi mới, sáng tạo; bước đầu đã xuất hiện một số mô hình, cách làm mới, có những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

  Tại Hội nghị, tham luận của các đại biểu tập trung làm rõ các nội dung liên quan đến việc triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW tại Học viện trong năm 2020, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết, phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ và phản ánh rõ sắc thái, đóng góp của Học viện. Các đề xuất, kiến nghị chủ yếu tập trung vào công tác chỉ đạo, phối hợp; công tác tổ chức các tuyến bài đấu tranh đảm bảo chắc chắn, sâu săc về lý luận và thực tiễn; đa dạng hóa phương thức đấu tranh; đồng thời chỉ ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai Nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực tại Học viện trong thời gian tới.

  Đại biểu tham luận tại Hội nghị

  Đại biểu tham luận tại Hội nghị

  Đại biểu tham luận tại Hội nghị

  Đại biểu tham luận tại Hội nghị

  Đại biểu tham luận tại Hội nghị

  Đại biểu tham luận tại Hội nghị

  Năm 2021, BCĐ 35 Học viện xác định triển khai toàn diện các nhiệm vụ, trọng tâm là quán triệt và thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó tập trung định hướng tuyên truyền tạo sự thống nhất cao, niềm tin vào tính đúng đắn của con đường cách mạng Việt Nam do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, nhất là các nội dung kế thừa đổi mới, sáng tạo thể hiện trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  BCĐ 35 tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cán bộ và nhân dân trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nước, khu vực và quốc tế; chủ động nắm chắc tình hình, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động; chủ động bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ. Đa dạng hóa nội dung, phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hoàn thiện các quy chế, quy định, cơ chế chính sách. Quy định rõ trách nhiệm của đội ngũ giảng viên. Hoàn thiện quy định về quản lý hoạt động của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng.

  Trong công tác nghiên cứu khoa học, tiếp tục tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học mới triển khai Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng các chuyên đề đặt hàng; chắt lọc kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020 để cung cấp cho các đơn vị phục vụ công tác.

  Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, chỉ đạo tích hợp các nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW vào chương trình giảng dạy cho tất cả các hệ lớp do Học viện tổ chức, nhất là các chuyên đề chuyên sâu phục vụ sinh hoạt ngoại khóa cho các hệ lớp. Cập nhật nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII vào giáo trình các hệ lớp, xây dựng lại bộ giáo trình hệ cao cấp lý luận chính trị. Xây dựng “chuẩn đầu ra” với giảng viên lý luận chính trị của các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc.

  Bên cạnh việc tiếp tục biên tập, tổ chức đăng tải các bài viết lan tỏa những điểm mới, cốt lõi, có giá trị lý luận và thực tiễn của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng, độ lan tỏa các kênh truyền thông của Học viện. Thí điểm xây dựng một số sản phẩm truyền thông dạng video, livestream để lan tỏa rộng rãi trên không gian mạng. Tăng cường phối hợp với các đơn vị nâng cao hiệu quả đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; đặc biệt là các nội dung xuyên tạc Cương lĩnh, đường lối của Đảng, nhất là những vấn đề trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII.

  Tại hội nghị, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020 được nhận Bằng khen của Giám đốc Học viện.

  Trao Bằng khen của Giám đốc Học viện cho 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW năm 2020

  Tuyên dương 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW năm 2020

  Tác giả: Đức Mạnh & BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội