Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ Công an giai đoạn 2021-2026

  15:26 23/11/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4184

  Sáng 23/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Chương trình phối hợp giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ Công an giai đoạn 2021-2026 và Tổng kết 10 năm công tác lý luận công an nhân dân trong tình hình mới. Tham dự Lễ ký có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng, GS,TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

  Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ Công an ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 

  Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương; Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, v.v..

  Chương trình phối hợp giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ Công an giai đoạn 2021-2026 quy định cụ thể phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, trao đổi thông tin, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả công tác lý luận công an nhân dân thời gian qua đã đóng góp vào thành tựu bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức của ngành công an nói riêng, công tác lý luận, tư tưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung về chiến lược an ninh quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

  Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, hai bên cần phối hợp nghiên cứu làm rõ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, chủ trương, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ an ninh, trật tự, an toàn, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường trao đổi thông tin chuyên đề, trao đổi học thuật, nói chuyện thời sự, v.v...

  Các tham luận tại Hội nghị đánh giá, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị số 05 của Bộ Công an, công tác lý luận công an nhân dân đã có những bước phát triển mới, đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện. Lý luận công an nhân dân đã bổ sung, phát triển trên hầu khắp các lĩnh vực: Bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật công an nhân dân; xây dựng pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

  Nhiều vấn đề mang tầm chiến lược đã được nghiên cứu, tổng kết, phục vụ cho lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, làm cơ sở khoa học để tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định, ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự…

  Kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, thực tiễn đòi hỏi công tác lý luận công an nhân dân tiếp tục phải đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tập trung nghiên cứu phát triển lý luận an ninh, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội… phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thường xuyên tổng kết và dự báo tình hình, phát triển lý luận về từng lĩnh vực, luận giải những vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh; tăng cường đào tạo cán bộ, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho nghiên cứu khoa học; gắn lý luận với thực tiễn, mở rộng nghiên cứu cả trong và ngoài ngành; đẩy mạnh cơ chế đặt hàng trong nghiên cứu khoa học; nghiên cứu phát triển lý luận công an nhân dân tổng thể, chiến lược tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2035 nhằm giải quyết căn bản những vấn đề đặt ra trong từng giai đoạn.

  Tăng cường phối hợp nghiên cứu lý luận giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ban, ngành liên quan; mở rộng hợp tác quốc tế nhằm trao đổi, quảng bá kinh nghiệm tốt của Việt Nam, tiếp thu tri thức bảo vệ an ninh trật tự của các nước, góp phần vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh trong khu vực và thế giới./.

  Tác giả: BBT tổng hợp từ Báo Nhân Dân và Báo Công an nhân dân

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội