Hội thảo khoa học “Tác động của cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đối với văn hóa Việt Nam”

  09:39 11/10/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1833

  Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tác động của cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đối với văn hóa Việt Nam”. Chủ trì Hội thảo là PGS,TS Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển. Dự Hội thảo có toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của Viện Văn hóa và Phát triển.

  Hội thảo đã nhận được 18 bài và ý kiến tham luận của các nhà khoa học. Các tham luận đã tập trung làm rõ các nội dung cơ bản sau: (i) Đánh giá tổng quát các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử nhân loại, tác động của các cuộc cách mạng đó đến sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, đến văn hóa nói riêng; (ii) Làm rõ khái niệm, những đặc điểm và nội dung cơ bản của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, vai trò của cuộc cách mạng này trong quá trình hướng tới phát triển toàn diện, phát triển bền vững và phát triển bao trùm. Trên cơ sở đó, các tham luận đã chỉ rõ mặt tích cực, hạn chế của cuộc cách mạng này, những thách thức mà nhân loại phải đối diện trong quá trình phát triển cách mạng khoa học công nghệ 4.0.; (iii) Các tham luận đã làm rõ tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đến văn hóa Việt Nam, nhận diện thời cơ, thách thức đang đặt ra đối với phát triển văn hóa ở nước ta. Nội dung này đã được các tham luận đánh giá khách quan, biện chứng những tác động bên trong và bên ngoài, những điểm mạnh và điểm yếu, những cơ hội và thách thức đối với việc phát triển văn hóa Việt Nam trên các phương diện quan điểm, thể chế, chính sách, tiềm năng, các nguồn lực... Từ đó đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, thiết thực, hữu hiệu để phát triển văn hóa ở nước ta trong giai đoạn mới.

  Phát biểu kết luận hội thảo, PGS,TS Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh cách mạng khoa học công nghệ 4.0 là một bước phát triển mới của nhân loại. Cuộc cách mạng này đang diễn ra với tốc độ khác nhau tại các quốc gia trên thế giới, nhưng đang tác động mạnh tới mọi mặt của đời sống xã hội. Vấn đề cốt lõi nhất là chúng ta phải chiếm lĩnh những thành tựu của cuộc cách mạng này để phát triển. Để làm được điều đó, chúng ta phải đặt con người vào vị trí trung tâm, thành tựu của cuộc cách mạng không chỉ để phát triển kinh tế - xã hội mà còn thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện con người, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

  Hội thảo kết thúc cùng ngày./.

  Tác giả: Bùi Kim Chi – Viện Văn hóa và Phát triển

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội