Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng

  03:30 04/12/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1319

  Sáng ngày 04-12-2018, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng theo hình thức trực tuyến trong toàn hệ thống Học viện.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt, phổ biến. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện, các đồng chí thường trực Đảng ủy Học viện và toàn thể đảng viên trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện phổ biến, quán triệt tại Hội nghị

  Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã tập trung phổ  biến, quán triệt nội dung cơ bản của 4 chuyên đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, những nội dung được quyết định trong Hội nghị Trung ương 8 khóa XII là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt vừa cơ bản, vừa lâu dài; có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Do đó, việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về Nghị quyết mà còn giúp cho mỗi đảng viên hiểu sâu sắc hơn, để làm tốt hơn việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại đơn vị mình trong thời gian tới.

  Đồng chí Nguyễn Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham dự Hội nghị trong quá trình học tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn các Nghị quyết. Trên cơ sở đó quán triệt, vận dụng, đề ra các giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của từng đơn vị và mỗi đảng viên thực hiện Nghị quyết của Đảng hiệu quả và thiết thực.

  Sau Hội nghị, các đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở đảng phối hợp với thủ trưởng đơn vị và tổ chức đoàn thể tổ chức thảo luận những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị, lĩnh vực chuyên môn tại đơn vị; Chủ động xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức đảng và đơn vị mình./.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện phổ biến, quán triệt tại Hội nghị

  tác giả:

  Tin: BT; ảnh: Mạnh Thắng
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội