Hướng dẫn số 03- HD/ĐU về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

  02:22 05/12/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1967

  tác giả:

  Văn phòng Đảng đoàn thể
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội