Hội thảo khoa học: Nghiên cứu, tổng kết, làm sáng tỏ lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước, nhà nước xã hội chủ nghĩa

  14:36 11/07/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 7832

  Chiều ngày 04/7/2019, tại Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II), Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện II tổ chức hội thảo khoa học: “Nghiên cứu, tổng kết, làm sáng tỏ lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước, nhà nước xã hội chủ nghĩa.”

  Hội thảo thuộc Đề tài khoa học cấp Nhà nước KX02.11/16-20: “Nghiên cứu tổng kết lí luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2016-2020. Dự Hội thảo, có PGS,TS. Trương Hồ Hải - Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (chủ nhiệm đề tài) cùng các thành viên chính của đề tài.

  Về phía Học viện II có TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện II; cán bộ giảng viên, nghiên cứu của Học viện II và các đại biểu đến từ Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cảnh sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

  PGS,TS. Trương Hồ Hải - Viện Trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

  Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, PGS,TS. Trương Hồ Hải khẳng định, kể từ tháng 2/1848, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo được công bố trước toàn thế giới đã đánh dấu sự ra đời của Chủ nghĩa Mác. Hơn 170 năm qua, lịch sử thế giới đã có nhiều đổi thay, chủ nghĩa xã hội hiện thực đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng Chủ nghĩa Mác vẫn tồn tại, phát triển, đứng vững bởi sự vận dụng, bổ sung, phát triển là bản chất cách mạng vốn có, yêu cầu nội tại của Chủ nghĩa Mác; đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thời đại và sự phát triển của khoa học công nghệ vượt bậc. PGS,TS. Trương Hồ Hải nhấn mạnh, quá trình vận dụng, bổ sung, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm tiếp tục làm sáng tỏ, khẳng định bản chất khoa học, cách mạng, những giá trị lí luận, nguyên lí đúng đắn của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện ngày nay; trên lập trường Chủ nghĩa Mác - Lênin cần đề cập đến các vấn đề mà C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đã giải quyết đúng đắn trong thời đại các ông nhưng do thực tiễn hiện nay thay đổi nên cần phải bổ sung những giá trị mới để khẳng định giá trị trường tồn của Chủ nghĩa Mác – Lênin... PGS,TS. Trương Hồ Hải mong muốn, Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi, thảo luận, nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ lí luận Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước và đề xuất bổ sung, phát triển cho Việt Nam trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay.

  Tại Hội thảo, các nhà khoa học và đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề: (1) Nghiên cứu, tổng kết, làm sáng tỏ lí luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước; khẳng định những giá trị khoa học, bền vững, ý nghĩa cách mạng, ý nghĩa thời đại của Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước, Nhà nước xã hội chủ nghĩa; (2) Phân tích những luận điểm trong lí luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước đã bị thực tiễn vượt quá và đấu tranh bảo vệ lí luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước trong điều kiện mới; (3) Nghiên cứu kinh nghiệm vận dụng lí luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước ở một số nước trên thế giới và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam; (4) Phân tích bối cảnh và yêu cầu mới của Việt Nam hiện nay đối với việc bổ sung, phát triển lí luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

                                                          Toàn cảnh Hội thảo khoa học

  Kết luận tại Hội thảo, PGS,TS. Trương Hồ Hải tiếp thu các ý kiến đóng góp, trao đổi, kiến nghị, đề xuất về những giá trị bền vững của lí luận Chủ nghĩa Mác - Lênin và các vấn đề nhà nước được vận dụng, phát triển cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Trên cơ sở các ý kiến của các nhà khoa học, Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện đề tài.

  Hội thảo kết thúc chiều cùng ngày./.

  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II; dẫn tin: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội