Cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  20:16 02/09/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 83331

  Quyết định số 145-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Team

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội