Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kế hoạch – tài chính năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

  15:52 10/12/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4014

  Chiều ngày 10/12/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kế hoạch – tài chính năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

  Dự Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo ban kế hoạch - tài chính các Học viện trực thuộc; lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện; đại diện lãnh đạo Công đoàn Học viện; cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Vụ Kế hoạch – Tài chính.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Năm 2019, công tác kế hoạch - tài chính của Học viện được triển khai thực hiện trong bối cảnh Học viện tiếp tục tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu lại một số đơn vị cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo sự quản lý hệ thống, đồng bộ, liên thông trong toàn Học viện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng và Quyết định số 145/QĐ-TW ngày 08/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật học tập của học viên và kỷ luật lao động của công chức, viên chức, người lao động, thi đua lập thành tích và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học viện… Năm 2019 cũng là năm cuối cùng thực hiện tự chủ tài chính giai đoạn 2017-2019, Nhà nước ban hành một số cơ chế chính sách mới và việc thực hiện một số chỉ tiêu nhiệm vụ của Học viện có biến động so với dự kiến đã có ảnh hưởng đến công tác kế hoạch – tài chính của Học viện. 

  Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự nỗ lực của đơn vị dự toán các cấp và cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn, trong năm 2019, công tác tài chính của Học viện đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực từ công tác xây dựng kế hoạch; quản lý tài chính, tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; quản lý tài sản công, đến công tác quản lý đầu tư xây dựng; đảm bảo đúng chủ trương, định hướng, nguyên tắc quản lý nhà nước; đảm bảo tính minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng ngân sách; quán triệt nguyên tắc tập trung, thống nhất về công tác quản lý tài chính, tạo quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị dự toán trực thuộc.

  Bên cạnh những thành tựu, quá trình triển khai thực hiện dự toán NSNN còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như việc hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng chưa đáp ứng được yêu cầu triển khai thực tế; việc chấp hành các chủ trương, định hướng điều hành dự toán NSNN của Giám đốc Học viện tại một số đơn vị chưa thực sự nghiêm túc, đặc biệt là việc tuân thủ các chế độ thông tin, báo cáo phục vụ công tác quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện dự toán NSNN theo kế hoạch đã đăng ký với Học viện, v.v..

  Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và chỉ ra những kết quả đã đạt được, những mặt hạn chế và tìm các giải pháp tháo gỡ. Trên cơ sở đó, thảo luận sâu về công tác kế hoạch – tài chính năm 2020 nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện giao.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư  Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện khẳng định, năm 2019, cùng với các đơn vị chức năng của Học viện, công tác kế hoạch – tài chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện giao, góp phần vào thành công chung của Học viện.

  Trong năm 2020, Giám đốc Học viện yêu cầu, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật, tăng cường tính giải trình trong quản lý và sử dụng ngân sách. Đẩy mạnh công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước theo các quy định hiện hành. Đẩy mạnh phân cấp nhằm tăng quyền hạn, trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trên cơ sở các quy định của pháp luật, thực tế triển khai và năng lực chuyên môn của từng đơn vị. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đi đôi với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện các quy trình nghiệp vụ chuyên môn. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kiện toàn, chuẩn hóa và nâng cao năng lực của bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát trong quản lý tài chính, tài sản và đầu tư, v.v..

  Tác giả: Tin: BBT; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội