“Những vấn đề mới trong quan hệ đồng tộc ở biên giới liên/xuyên biên giới phía Bắc Việt Nam hiện nay”.

  14:26 13/12/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 7068

  Sáng ngày 12/12, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề mới trong quan hệ đồng tộc ở biên giới liên/xuyên biên giới phía Bắc Việt Nam hiện nay”. TS Nguyễn Thị Hà, Phó Viện trưởng, Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

  Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

  Biên giới là vùng lãnh thổ quốc gia có vị trí vô cùng quan trọng nhưng cũng tiềm ẩn những vấn đề nhạy cảm, phức tạp liên quan đến ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo an ninh, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

  Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đề ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi. Trong đó, nhiều chính sách đi vào cuộc sống, diện mạo kinh tế các địa phương miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc từng bước phát triển, nhất là điều kiện cơ sở hạ tầng, cơ hội phát triển kinh tế và điều kiện thụ hưởng giá trị giáo dục, y tế …

  Bên cạnh một số thành tựu đạt được, còn nhiều yếu kém cũng như thách thức đặt ra cho công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, khi quá trình hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 4.0 diễn ra mạnh mẽ đang trở thành xu hướng chủ đạo của thời đại thì các vấn đề ở khu vực biên giới càng trở nên sâu sắc, nhạy cảm, khó lường hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, việc nhận diện thực trạng vấn đề mới trong quan hệ dân tộc, đồng tộc ở vừng biên giới và liên/xuyên biên giới nước ta có ý nghĩa khoa học, thực tiễn quan trọng.

  Tham luận tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học thống nhất khẳng định những thành tựu trong chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

  Các ý kiến cũng tập trung phân tích, nhận định các yếu tố và chiều hướng tác động đến quan hệ dân tộc, đồng tộc liên, xuyên biên giới; Những vấn đề mới nảy sinh của quan hệ đồng tộc xuyên biên giới phía Bắc Việt Nam hiện nay (trong sự đối sánh với các tộc người bên kia biên giới, nhất là về quan hệ tộc người, quan hệ đồng tộc liên, xuyên biên giới và chính sách dân tộc; chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng biên cương nước ta với láng giềng; ý thức quốc gia – dân tộc; thay đổi sinh kế và biến đổi văn hóa tộc người; các động thái tín ngưỡng, tôn giáo mới và mối quan hệ giữa các tổ chức tôn giáo và chính quyền cũng như những ảnh hưởng đến sự ổn định và đồng thuận xã hội; dân số, di dân và phân bố tộc người; phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh xã hội (lao động, việc làm, thu nhập…) ảnh hưởng đến quản lý xã hội ở miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay….

  Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trong giải quyết quan hệ tộc người xuyên biên giới, các đại biểu đề xuất, khuyến nghị giải pháp giải quyết quan hệ đồng tộc xuyên biên giới, góp phần quản lý xã hội hiệu quả ở vùng biên giới phía Bắc Việt Nam hiện nay.

  Hội thảo kết thúc sáng cùng ngày./.

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội