Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị khu vực IV: Kết quả từ mô hình quản lý công việc theo vị trí việc làm

  13:38 08/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1108

  Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị khu vực IV mới được thành lập, có 06 cán bộ, giảng viên, trong đó 02 giảng viên chính, 03 giảng viên và 01 nghiên cứu viên. Trong 05 năm qua (2015-2020), Khoa đã đạt nhiều thành tích tiêu biểu về công tác chuyên môn, nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và 02 lần được tặng Cờ thi đua cấp Học viện.

  Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị khu vực IV

  Khoa Nhà nước và Pháp luật đảm nhận giảng dạy hai môn học là Nhà nước và pháp luật; Lý luận và pháp luật về quyền con người đồng thời thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, viết bài tham luận cho các hội thảo trong và ngoài Học viện, các tạp chí và chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học.

  Đim ni btKhoa Nhà nước và Pháp luật là đã xây dựng được mô hình qun lý công vic theo vị trí việc làm phù hợp với đặc thù của Khoa. Đó là mô hình đảm bảo các nguyên tc hoạt động như: Thực hiện chế độ thủ trưởng, đề cao trách nhiệm cá nhân gắn với vị trí việc làm và đảm bảo tính hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ; giảng viên, nghiên cứu viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cấp trên về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; phát huy dân chủ, bảo đảm sự phối hợp, chia sẻ thông tin để hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị.

  Trong mô hình này xác định mỗi vị trí việc làm gắn với vị trí của Khoa:

  Trưởng khoa phụ trách chung, lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Khoa và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc Học viện và trước pháp luật về thực hiện việc làm gắn với vị trí được xác định tại Khoa. Đồng thời, trực tiếp quản lý chặt chẽ toàn bộ nội dung, chương trình các môn học do Khoa phụ trách; quản lý và thường xuyên tổ chức rèn luyện mọi mặt để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Khoa; kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên; tổ chức thực hiện việc giảng tập, thi giảng viên giỏi, nghiên cứu khoa học cấp Khoa; phân công nhiệm vụ cho các giảng viên và nghiên cứu viên tại Khoa; theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện của giảng viên, nghiên cứu viên; thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Học viện phân công.

  Phó Trưởng khoa có trách nhiệm giúp Trưởng khoa giải quyết những công việc do Trưởng khoa phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, Giám đốc Học viện và trước pháp lut về thực hiện việc làm gn với vị trí được xác định tại khoa; thc hin các nhim vụ khi Trưởng khoa ủy quyền; chp hành sự phân công nhim vụ và chịu sự kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ của Trưởng khoa; tiếp nhận và kịp thời báo cáo, đề xuất với Trưởng khoa hướng giải quyết những vấn đề được phản ánh có liên quan đến Khoa.

  Giảng viên trong Khoa chịu sự phân công và điều hành của Trưởng khoa hoặc Phó Trưởng khoa phụ trách; chịu trách nhiệm và báo cáo công việc với lãnh đạo Khoa; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước Giám đốc Học viện và trước pháp luật về việc thực hiện việc làm gắn với vị trí được xác định tại Khoa; đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và chất lượng nhiệm vụ được phân công. Trường hợp cần thay đổi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công phải có sự đồng ý của Trưởng khoa.

  Nghiên cứu viên có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công và cáo báo về tiến độ, chất lượng trước Trưởng khoa. Trường hợp cần thay đổi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công phải được sự đồng ý của Trưởng khoa.

  Khoa đã xây dựng được quy trình giải quyết công việc cụ thể. Đối với công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng khoa thì giảng viên, nghiên cứu viên trực Khoa phải ghi chép vào sổ sách và báo cáo xin ý kiến Trưởng khoa. Đối với các nhiệm vụ chuyên môn, tùy nội dung yêu cầu mà báo cáo xin ý kiến Trưởng khoa hoặc đề xuất họp Khoa thảo luận giải quyết trên cơ sở tuân thủ quy chế đào tạo và các quy chế hoạt động chuyên môn tại Học viện. Đồng thời, Khoa quy định về giờ làm việc, trang phục làm vic, chế độ hội họp và báo cáo, nghỉ phép, nghỉ lễ đảm bảo theo quy định pháp luật.

  Mô hình này đã xác định, xây dựng được mối quan hệ làm việc cụ thể, rõ ràng như: Mối quan hệ với Ban Giám đốc và các đơn vị trong Học viện, mối quan hệ giữa lãnh đạo Khoa với giảng viên, nghiên cứu viên trong Khoa. Đặc biệt, Khoa đã xây dựng các kế hoạch cụ thể từng tháng, từng quý với các công việc được phân công cụ thể, khoa học, đảm bảo đúng các chức năng, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Khoa cũng luôn chủ động thực hiện công tác giáo dc tư tưởng đối với các ging viên trên tinh thần đảm bảo ứng xử văn hóa Trường Đảng.

  Triển khai thực hiện mô hình, quản lý công việc theo vị trí việc làm của Khoa Nhà nước và Pháp luật đã đạt được nhiều thành tích trong công tác chuyên môn cũng như trong các hoạt động khác. Tiêu biểu như Khoa có 02 giảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền, 01 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Bộ, 100% giảng viên của Khoa đã hoàn thành nhim vụ giảng dạy, tích cc tham gia viết bài đăng trên các tp chí, hội thảo và số bài viết luôn vượt quy định chuẩn hàng năm do Học viện đề ra./.

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội