Ghi nhận từ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh

  14:19 09/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1092

  Với bề dày truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đã có những đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trường đã được Đảng, Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Ninh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Học viện, Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh…

  Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh

  Trong những năm 2015-2020, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ với truyền thống là một tập thể đoàn kết, thống nhất. Trường đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao: Nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng cán bộ được giao. Các khâu trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng như tuyển sinh, giảng dạy, quản lý học viên, nghiên cứu thực tế, đánh giá kết quả học tập, rèn luyn ca hc viên có nhiều đổi mới theo hướng gn vi thc tin, to chuyn biến tích cc về cht lượng. Nhà trường đã áp dng “Phần mềm quản lý học viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ”, qua đó góp phn nâng cao hiu quả và cht lượng công tác tổ chức quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp và hiện đại. Việc đánh giá kết quả học tập được tổ chức thực hiện chặt chẽ đã tác động tích cực đến thái độ và ý thức học tập của học viên. Trường đã xây dng kế hoạch và triển khai lấy ý kiến phản hồi từ học viên về chất lượng bài giảng của giảng viên. Công tác kiểm định, đánh giá kết quả học tập của học viên, nhất là trình độ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính được chú trọng, đảm bảo khách quan, không chạy theo thành tích. Đồng thời, Nhà trường luôn chú ý tăng cường việc chấm phúc tra đối với các bài thi của học viên. Chất lượng giảng dạy, học tập đảm bảo, từng bước đổi mới phương pháp dạy và học. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường đã góp phn tích cực vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa các chức danh cán bộ chủ chốt cơ sở và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh.

  Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên được Đảng ủy và lãnh đạo Nhà trường chú trọng. Trường chỉ đạo các khoa chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc soạn bài, giảng dạy của giảng viên, nhất là định hướng tư tưởng chính trị, nội dung đảm bảo tính khoa học gắn liền với đổi mới phương pháp giảng dạy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào to, bi dưỡng lý lun chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”. Hiện nay, tổng số cán bộ, giảng viên của Trường là 47 đồng chí (02 tiến sĩ, 26 thạc sĩ, 17 cử nhân, 02 trình độ khác). Đã có 85 lượt ging viên được công nhn ging viên gii cp khoa, 25 lượt ging viên gii cp trường, 02 giảng viên giỏi toàn quốc (01 giảng viên xuất sắc cấp toàn quốc). Giảng viên luôn giữ vững lập trường chính trị, quán triệt nội dung các nghị quyết đại hội Đảng các cấp, định hướng của Học viện và nhng chủ trương, thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và tỉnh trong quá trình ging dạy. Ý thức, trách nhiệm “nêu gương” của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị tiếp tục được phát huy.

  Đối vi công tác nghiên cu khoa hc, giai đoạn 2015-2020, Trường đã thc hin 02 đề tài nghiên cu khoa hc cp tnh, tổ chức nghiên cu và nghim thu 29 đề tài khoa hc cp cơ sở (tăng 10 đề tài so vi giai đoạn 2010-2015), tổ chức 06Hi tho khoa hc như: “Giá trị lịch sử và thực tiễn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học”, “Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tỉnh Bắc Ninh trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 - thực trạng và giải pháp”…; tổ chức thành công 05 tọa đàm; biên soạn và phát hành Tập bài giảng Tình hình và nhiệm vụ của tỉnh Bắc Ninh (thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính), xuất bản sách Lịch sử Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh (1957-2017). Bên cạnh đó, Trường cũng đã phát hành 15 số nội san Lý luận và thực tiễn; thc hin biên son Chương trình, tài liu bi dưỡng kiến thc, kỹ năng lãnh đạo quản lý cp xã.

  Giai đon 2015-2020, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, gii quyết các thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Công tác bồi dưỡng kiến thức về tin học được các đơn vị trong Trường tiến hành hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng bài giảng. Trang Thông tin điện tử của Trường đã trở thành công cụ quan trọng cho công tác điều hành của lãnh đạo Trường, tiết kiệm văn phòng phẩm. Đề tài: “Đề án xây dựng thư viện điện tử” của Trường được nghiệm thu và đưa vào khai thác đã tạo thuận lợi trong việc cung cấp, tra cứu thông tin, tài liệu của giảng viên, học viên. Việc áp dụng những thành tựu của công nghệ thông tin đã giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả chất lượng công tác văn phòng, tiết kiệm thời gian và chi phí; giúp cải cách, công khai, minh bạch hóa các thủ tục hành chính, tạo môi trường làm việc hiện đại và chuyên nghip hơn.

  Để tạo động lực  phát trin, bên cạnh việc tổ chức các phong trào thi đua theo hướng dẫn của cấp trên, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã triển khai hiệu quả các đợt thi đua đặc biệt nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương với những nội dung thiết thực gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác. Đặc bit, trong giai đoạn 2015-2020, Trường đã trin khai thực hiện sâu rộng “Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” (ban hành kèm theo Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG ngày 26-10-2017 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động.

  Phát huy tính chủ động, sáng tạo, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trở thành một trong những đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong hệ thống các trường chính trị tỉnh trong cả nước.

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội