Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa: Phát huy truyền thống, tiếp bước tương lai

  17:10 08/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1096

  Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa được thành lập năm 1994 trên cơ sở hợp nhất Trường Đảng Hoàng Văn Thụ và Trường Hành chính - Pháp lý tỉnh.

  Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa: Phát huy truyền thống, tiếp bước tương lai

  Lịch sử phát triển của Nhà trường là sự kế thừa và phát triển của các trường đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ trước đây như Trần Phú, Trường Đảng Hoàng Văn Thụ, Trường Hành chính - Pháp lý tỉnh, Trường Công đoàn Thanh Hóa. Nối tiếp truyền thống, nhiều năm qua, Trường đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm của tỉnh giao với số lượng lớn, quy mô rộng, đáp ứng yêu cầu của tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của địa phương, trong đó đối tượng chính là cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn.

  Giai đoạn từ năm 2015 đến nay, hoạt động lãnh đạo, quản lý của Ban Giám hiệu Nhà trường đã có nhiều đổi mới, tập trung vào việc nâng cao chất lượng dạy và học, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hoạt động quản lý của trưởng, phó trưởng khoa được thể hiện tập trung trong việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập với khối lượng lớn, giải quyết tốt mối quan hệ giữa hoạt động chuyên môn với các hoạt động khác của Trường. Qua đó, góp phần tích cực xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng. Hiện nay, Trường có 87 cán bộ, viên chức, người lao động (trong đó có 85 đảng viên) gồm Ban Giám hiệu, 03 khoa chuyên môn, 02 phòng chức năng trực thuộc Ban Giám hiệu.

  Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ như: Đổi mới nội dung chương trình sát với mục tiêu, đối tượng đào tạo và yêu cầu của thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức đào tạo, tăng cường bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm; đổi mới phương pháp giảng dạy; tăng cường các biện pháp quản lý, thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn, phục vụ giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đặc biệt, Nhà trường tiếp tục duy trì hiệu quả “Câu lạc bộ giảng viên trẻ” với nhiều buổi tổ chức các hoạt động trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đạt hiệu quả thiết thực. Hiện nay, 100% giảng viên Nhà trường sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy. Phong trào thao giảng được giảng viên tích cực hưởng ứng. Qua đó, Nhà trường đã lựa chọn được những giảng viên tiêu biểu tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc. Trong 05 năm (2015-2020), đã có 35 giảng viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp Trường, 02 giảng viên đạt loại giỏi tại Hội thi Giảng viên dạy giỏi các trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

  Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã có 30 đề tài cấp khoa, 07 đề tài cấp trường, 06 đề tài cấp tỉnh (đều được xếp loại xuất sắc). Hiện nay, Nhà trường đang triển khai nghiên cứu 03 đề tài khoa học cấp tỉnh. Riêng hoạt động tổ chức hội thảo, trong 05 năm qua, Nhà trường đã tổ chức hàng trăm hội thảo chuyên đề, tọa đàm gắn với các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị tập trung, không tập trung, các lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính. Nội dung các hội thảo tập trung trao đổi về phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; tổng kết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở các cơ quan, đơn vị. Mô hình này đã phát huy vai trò của chủ nhiệm lớp, của khoa, phòng, trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khoa học và thực hiện nhiệm vụ thực tiễn cho học viên. Qua đó, một mặt nâng cao kiến thức thực tiễn cho học viên, mặt khác, nâng cao khả năng nghiên cứu và kiến thức thực tiễn cho giảng viên. Đặc biệt là phát huy được sự phối hợp, trách nhiệm của địa phương, đơn vị tham gia vào quá trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với Nhà trường. Bên cạnh đó, Nhà trường đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh; đặc biệt là tổ chức có hiệu quả các hoạt động “Ngày thứ 7 kết nối”, đưa học viên đi nghiên cứu thực tế các mô hình phát triển kinh tế - xã hội và tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

  Để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, trong 05 năm qua (2015-2020), Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm xây dựng các mô hình phát triển về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng... Các mô hình được xây dựng trên nền tảng các tiêu chí: Đảm bảo tính định hướng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phù hợp với điều kiện thực tế, huy động được nguồn lực, nâng cao hình ảnh, vị thế của Nhà trường; phản ánh quy luật vận động và phát triển, sứ mệnh, tầm nhìn của Nhà trường. Trong đó, mô hình chủ đạo là: 5 nhất, 4 trụ cột, 5 định hướng đổi mới. 5 nhất là: (1) Có thể chế hoàn thiện nhất về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, (2) Có quy mô đào tạo, bồi dưỡng lớn và chất lượng tốt nhất, (3) Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phát triển toàn diện nhất, (4) Đội ngũ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín nhất, (5) Có môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng nhất. 4 trụ cột là: (1) Nâng cao chất lượng là trung tâm, (2) Đổi mới công tác quản lý là then chốt, (3) Đổi mới phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá là khâu đột phá, (4) Xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên. 5 định hướng đổi mới gồm: (1) Chuyển mạnh nhận thức từ người thầy là trung tâm sang người học và học viên là trung tâm, (2) Chuyển mạnh từ dạy - học kiến thức sang dạy - học phát triển phẩm chất, năng lực, (3) Chuyển mạnh từ dạy - học thụ động sang dạy - học chủ động theo phương châm dạy - học hiểu, dạy - học vận dụng, dạy - học xử trí theo nguyên tắc 3 tăng (chủ động, trao đổi, xứ trí), 3 giảm (thụ động, độc thoại, lý thuyết), (4) Chuyển mạnh từ đánh giá điểm số sang đánh giá quá trình, (5) Chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản lý phục vụ và kiến tạo.

  Bám sát định hướng đổi mới, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều thành công nổi bật. Đó là tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện; quy mô đào tạo, bồi dưỡng được mở rộng, chất lượng được nâng lên. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được quan tâm phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ phẩm chất năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng được quan tâm.

  Những kết quả của đổi mới và phát triển Nhà trường theo mô hình 5 nhất, 4 trụ cột, 5 định hướng đổi mới đã mang lại nhiều thành tựu bước đầu, tô thắm thêm truyền thống của Nhà trường. Nhà trường đã nhiều lần được nhận Bằng khen, Cờ thi đua của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, Nhà trường đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba./.

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội