Thông tin công tác thanh tra quý II năm 2020

  16:52 09/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1300

  Quý II năm 2020, Ban Thanh tra đã thực hiện nhiệm vụ của 04 Đoàn Thanh tra, 01 hoạt động kiểm tra, giám sát.

  1. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

  Quý II năm 2020, Ban Thanh tra đã thực hiện nhiệm vụ của 04 Đoàn Thanh tra, 01 hoạt động kiểm tra, giám sát, cụ thể như sau:

  - 04 Đoàn Thanh tra gồm:

  (1) Thanh tra, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo theo Quyết định số 398-QĐ/HVCTQG ngày 07-02-2020 của Giám đốc Học viện. Kết quả thanh tra, kiểm tra trong Quý II:

  + Số lượt thanh tra thi: 28 lượt.

  + Số lượt thanh tra nội quy: 3 lượt.

  (2) Thanh tra công tác quản lý, sử dụng nhà ở học viên tại Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 876-QĐ/HVCTQG ngày 28-02-2020 của Giám đốc Học viện

  (3) Thanh tra thi tốt nghiệp của các lớp CCLLCT hệ tập trung K70 (khóa học 2019-2020) tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 2089-QĐ/HVCTQG ngày 16-6-2020 của Giám đốc Học viện.

  (4) Thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức nước ngoài tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 2041-QĐ/HVCTQG ngày 10-6-2020.

  - 01 hoạt động giám sát:

  Giám sát thi tốt nghiệp 08 lớp Cao cấp lý luận chính trị gồm: 04 lớp hệ không tập trung K69-B10, K69-B12, K69-B16, K69-B17, 04 lớp Hoàn chỉnh chương trình CCLLCT: K70-C03, K70-C04, K70-C05, K70-C06.

  2. Kết quả thường trực tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

  Thường trực công tác tiếp công dân, trong Quý II năm 2020 đã tổ chức tiếp 10 lượt công dân tại Phòng Tiếp công dân. Tiếp nhận 16 đơn thư (trong đó có 06 đơn tố cáo, 10 đơn kiến nghị, phản ánh), đã tham mưu Giám đốc Học viện xử lý theo đúng quy định.

  3. Thường trực công tác phòng, chống tham nhũng

  - Thường trực, theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện.

  - Tổng hợp Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

  - Cung cấp thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 phục vụ Đoàn Kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước qua Vụ Kế hoạch - Tài chính.

  - Tổng hợp Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý II và 6 tháng năm 2020 gửi Ban Nội chính Trung ương.

  4. Công tác pháp chế

  -  Góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp của Ban Nội chính.

  - Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin thực hiện tuyên truyền phòng, chống dịch Covid 19.

  - Góp ý dự thảo bản mô tả vị trí việc làm chuyên môn dùng chung lĩnh vực pháp chế của Bộ Tư pháp.

  - Góp ý Dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế của Học viện.

  - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Luật sửa đổi một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

  - Góp ý dự thảo Quy chế đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, nhận và nghiên cứu các văn bản pháp luật, quy chế, quy định do Bộ Tư pháp chuyển để phục vụ công tác.

  5. Các mặt công tác khác

  - Tham mưu Giám đốc Học viện ban hành Kết luận thanh tra số 134-KL/HVCTQG ngày 12-5-2020 về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng nhà ở học viên tại Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  - Cung cấp thông tin phục vụ Đảng ủy Học viện xây dựng Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

  - Tổ chức Đại hội Chi bộ Ban Thanh tra.

  - Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác./.

  Tác giả: Ban Thanh tra

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội