Phong trào thi đua yêu nước của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025

  14:51 04/08/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2619

  Sáng ngày 11/7/2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025) với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”. Đại hội là mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của công tác thi đua tại Học viện và các trường chính trị trên cơ sở tiếp nối, phát huy truyền thống hơn 70 năm qua và những thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2015-2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo tổng kết "Phong trào thi đua yêu nước của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025".

  ---------------------

  Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025) được tổ chức vào sáng ngày 11/7/2020 với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”Đại hội vinh dự đón 498 đại biểu là đại diện cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Học viện và 74 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường đào tạo cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (trường chính trị); đại biểu là đại diện của 41 tập thể điển hình tiên tiến và 157 đại biểu là cá nhân điển hình tiên tiến

  Công tác thi đua, khen thưởng có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Việc tổ chức tốt các phong trào thi đua sẽ phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của tập thể, cá nhân, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, làm cho công tác thi đua, khen thưởng có sức lan tỏa mạnh mẽ, thực sự là động lực thúc đẩy các phong trào cách mạng.

  Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2020-2025) là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, được tổ chức trong không khí toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên trường Đảng mang tên Bác phát huy truyền thống hơn 70 năm vẻ vang, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2020 và cả giai đoạn 2015-2020, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Ý thức rõ vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, 05 năm qua, trong bối cảnh Học viện có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, đổi mới song hành cùng những khó khăn, thách thức; nhưng với phương châm “công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua”, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, gương mẫu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; các thế hệ cán bộ của Học viện đã luôn hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vị thế là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước.

  Đẩy mạnh thi đua trên các mặt công tác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, trong 05 năm qua, Học viện tiếp tục tăng cường quản lý hệ thống một cách toàn diện với phương châm chỉ đạo tập trung, thống nhất nhưng tăng cường phân cấp để các đơn vị phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đồng bộ và thống nhất cả về cơ cấu tổ chức, công tác chuyên môn, công tác đảng, đoàn thể và thực hiện chế độ chính sách. Quan hệ công tác giữa các đơn vị trực thuộc Học viện và quan hệ công tác giữa Học viện với các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương ngày càng thống nhất trong công tác chỉ đạo cũng như việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo hướng tăng cường chất lượng, đảm bảo số lượng.

  Có thể khái quát kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của hệ thống Học viện trong 05 năm qua trên các lĩnh vực công tác chủ yếu sau:

  1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Từ năm 2015 đến nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng có những đổi mới quan trọng theo hướng điều chỉnh quy mô đào tạo, đa dạng hóa loại hình, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của Học viện biểu hiện trước hết là đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, tăng cường kỷ cương, kỷ luật.

  Quy mô đào tạo, bồi dưỡng được điều chỉnh theo hướng đa dạng các loại hình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tiễn đáp ứng nhu cầu của các địa phương, cơ quan, đơn vị. So với giai đoạn 2010-2015, quy mô đào tạo đã tăng 75% với 110.913 học viên.

   Đẩy mạnh tổ chức các lớp hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị cho 5.539 học viên, 10.788 học viên cao học, 1.102 nghiên cứu sinh. Công tác bồi dưỡng cán bộ dự nguồn chủ chốt cấp tỉnh cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, các lớp cán bộ quản lý cấp chiến lược cho Đại hội XIII của Đảng được chú trọng đổi mới cả về nội dung, chương trình, phương pháp, quản lý, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn.

  Công tác quản lý đào tạo được đổi mới mạnh mẽ. Các khâu trong quá trình đào tạo như: tuyển sinh, phân bổ chỉ tiêu đào tạo, chế độ học tập, viết đề án, đi thực tế, quản lý học viên... đều được cải tiến theo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng tiến độ và đúng quy định. Quản lý đội ngũ giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng và kiêm giảng được quy chế hóa gắn với hoàn thiện chế độ, chính sách đối với giảng viên. Việc lấy ý kiến phản hồi của người học đối với giảng viên được tiến hành có nền nếp. Quản lý hoạt động học tập, rèn luyện của học viên được đổi mới và tăng cường, từng bước chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật học đường, khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị của học viên. Công nghệ thông tin được ứng dụng trong quản lý đào tạo. Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo được đổi mới và thực hiện nghiêm túc đúng quy trình thống nhất, chặt chẽ ở cả Trung tâm Học viện, các Học viện trực thuộc, các trường chính trị.

  2. Công tác nghiên cứu khoa học: Việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng. Các chương trình nghiên cứu khoa học được triển khai đồng bộ, quy mô lớn và đạt nhiều kết quả. Giai đoạn 2015-2020, Học viện đã thực hiện 2.690 đề tài khoa học các cấp (tăng 61.9% so với giai đoạn 2010-2015), trong đó có 218 đề tài khoa học cấp Nhà nước… Những kết quả của đề tài vừa phục vụ trực tiếp công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện, vừa cung cấp luận cứ cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình đổi mới toàn diện đất nước; là con số biết nói, minh chứng cho phong trào thi đua nghiên cứu khoa học tại Học viện. Cùng với đó, Học viện đã thực hiện, 24 Hội thảo cấp quốc gia, quốc tế thu hút đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia, tạo được tiếng vang trong xã hội, góp phần khẳng định tầm vóc, vị thế, chất lượng nghiên cứu khoa học của Học viện ở trong và ngoài nước. Biểu hiện sinh động nhất trong công tác nghiên cứu khoa học đó là Học viện đã chủ động thực hiện chắt lọc các kết quả nghiên cứu, xây dựng hơn 40 báo cáo kiến nghị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các Tiểu ban phục vụ xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

  3. Công tác tổ chức - cán bộ: đã tập trung triển khai sắp xếp tổ chức  bộ máy của Học viện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với chủ trương giảm cấp trung gian, cấp phòng ban, không thành lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ (trừ một số đơn vị có chức năng, nhiệm vụ đặc thù). Kết quả, Học viện đã giảm được 129 phòng ban trực thuộc vụ, viện, 07 đơn vị trực thuộc Giám đốc. Hiện tại, Học viện có 33 đơn vị trực thuộc. Điều quan trọng hơn là thực hiện nghiêm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tinh gọn, bước đầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác bổ nhiệm cán bộ luôn đảm bảo dân chủ, kịp thời, đúng quy trình, quy định, đúng người.

  4. Công tác kế hoạch - tài chính: Từng bước đi vào nền nếp và quản lý mang tính hệ thống; kịp thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng. Công tác quản lý đầu tư xây dựng đã bám sát tiến độ để tập trung hiệu quả về vốn cho các công trình, dự án. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015-2020 được thực hiện theo đúng quy định …

  5. Công tác trường chính trị: có nhiều đổi mới, góp phần tạo sự chuyển động đồng bộ, có chiều sâu trong hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh. Học viện đã chủ trì tham mưu cho Đảng và Nhà nước nhiều quyết định, quy định liên quan trực tiếp đến công tác trường chính trị. Nổi bật là hoạt động tổng kết Quy định 184 -QĐi/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư và tham mưu ban hành Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là văn bản quan trọng, nâng cao vị thế, mở rộng chức năng, nhiệm vụ của trường chính trị, xứng tầm là cơ quan đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn hàng đầu ở cấp tỉnh. Giai đoạn 2015-2020, Học viện đã làm việc với 60/63 tỉnh uỷ, thành uỷ trên cả nước về công tác trường chính trị, góp phần nâng cao vị thế các trường Đảng ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

            So với giai đoạn 2010-2015, công tác trường chính trị giai đoạn 2015-2020 có nhiều đổi mới, như: hoàn thiện thể chế tốt nhất, đồng bộ nhất, điều chỉnh toàn diện tất cả các mặt hoạt động của các trường; đẩy mạnh xây dựng chương trình, giáo trình - điều kiện tiên quyết nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường kết nối, quản lý hệ thống; tổ chức phong trào thi đua theo Cụm trên cơ sở sự tương đồng nhất định về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của các địa phương, đóng góp quan trọng vào phong trào thi đua chung của Học viện.

  6. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng: có bước đổi mới, chuyển biến tích cực, điển hình như: tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TƯ ngày 28/02/2002 của Ban Bí thư về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam”, tham mưu Ban Bí thư ban hành và triển khai thực hiện trên quy mô toàn quốc Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Các công trình nghiên cứu, biên soạn đều đảm bảo có tính Đảng, tính khoa học, có sức hấp dẫn, góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng. Học viện đã trực tiếp hướng dẫn, giúp các địa phương, ban, bộ, ngành Trung ương sưu tầm tài liệu và nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử Đảng bộ địa phương, đơn vị … được đánh giá cao.

  7. Công tác thanh tra: được thực hiện tốt, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: đào tạo, công tác tuyển sinh, công tác giảng dạy, học tập của học viên và thi tốt nghiệp; thanh tra việc thực hiện nội dung trong thẩm quyền quản lý của Học viện. Thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong các mặt công tác của Học viện.

  8. Công tác hợp tác quốc tế: được đa dạng hóa, đa phương hóa và ngày càng đi vào chiều sâu, chú trọng củng cố quan hệ với các đối tác truyền thống, đồng thời phát triển quan hệ với các đối tác mới theo phương châm lấy bên ngoài phục vụ bên trong; tăng cường thiết lập quan hệ với các cơ sở đào tạo có uy tín của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Nội dung hợp tác quốc tế được triển khai hiệu quả, thiết thực, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện.

  9. Công tác tham mưu - hành chính - hậu cần: đã bảo đảm vận hành thông suốt cùng với các nhiệm vụ khác của Học viện ngày càng tốt hơn.

   Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành, đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học được Học viện tập trung thực hiện. Từng bước hoàn thiện các phần mềm quản lý đào tạo, quản lý khoa học, tổ chức cán bộ, phần mềm chống sao chép; triển khai dự án “Mô hình quản trị Học viện thông minh”, tăng cường kết nối cầu truyền hình trực tuyến đến các Học viện trực thuộc; tạo bước đột phá quan trọng hướng tới quản lý, điều hành thông qua hệ thống công nghệ thông tin.

  10. Công tác thông tin khoa học, tạp chí, xuất bản: được thực hiện có nền nếp. Các bản tin, bài, sách xuất bản được triển khai theo đúng tôn chỉ, mục đích; đúng định hướng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính định hướng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị.

  Những thành tích đạt được trên tất cả các lĩnh vực của Học viện trong 05 năm qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Công tác thi đua, khen thưởng tại Học viện đã có bước chuyển căn bản về chất, các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai sâu rộng, phát triển từ bề rộng đi vào chiều sâu, đi vào thực chất, bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và văn hóa trường Đảng. Điều đó khẳng định rằng, công tác thi đua đã thực sự là đòn bẩy cho sự phát triển và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Học viện, các trường chính trị vinh dự được đón nhận các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua cấp Nhà nước, cấp Học viện.

  Cụ thể, về hình thức khen thưởng: Có 02 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng; 17 tập thể và 48 cá nhân được nhận Huân chương Lao động các hạng, 18 tập thể và 26 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 308 tập thể và 481 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Giám đốc Học viện.

   Về danh hiệu thi đua, có 15 tập thể được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ, 151 tập thể được nhận Cờ Thi đua cấp Học viện; 505 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 03 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 117 chiến sĩ thi đua cấp Học viện, 1.020 chiến sĩ thi đua cơ sở.

  Việc xây dựng điển hình tiên tiến từ cơ sở và trong mỗi phong trào thi đua, tạo mọi điều kiện để các điển hình tiên tiến được khẳng định mình trong thực tiễn, đã và đang được Học viện thực hiện tốt với những việc làm cụ thể như: biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trên các mặt công tác nhân dịp các ngày lễ lớn; lựa chọn, giới thiệu gương điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân thuộc Học viện để tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Tạp chí Thi đua – Khen thưởng và các cơ quan báo chí, truyền thông ở Trung ương, cũng như của Học viện và các Học viện trực thuộc, đã tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn xã hội.

  Đầu năm 2020, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cùng với cả nước, Học viện đã đẩy mạnh phong trào thi đua phòng chống dịch bệnh Covid-19 với những việc làm cụ thể như: thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Học viện do Phó Giám đốc Học viện làm trưởng Ban; thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; tiến hành phun thuốc sát khuẩn tất cả các khu nhà làm việc, giảng đường, ký túc xá; cung cấp nước rửa tay tại các tòa nhà làm việc, giảng đường, ký túc xá; thực hiện kiểm tra thân nhiệt đối với tất cả cán bộ, học viên và khách ra vào Học viện; khuyến khích mọi người đeo khẩu trang tại nơi làm việc, khu vực công cộng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huy động nhân dân cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Học viện đã đóng góp 01 ngày lương với số tiền 650 triệu đồng. Bên cạnh đó, để kịp thời động viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Giám đốc Học viện đã tặng Bằng khen đối với 09 tập thể, 10 cá nhân trong hệ thống toàn Học viện; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể.

  Có thể nói những thành tích đạt được trên tất cả các mặt công tác của Học viện trong 05 năm qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Để đạt được những thành tích rất đáng trân trọng và tự hào này, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện xin được đánh giá có những nguyên nhân cơ bản sau:

  Thứ nhất: Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn gương mẫu và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời công tác thi đua, khen thưởng, tạo điều kiện thuận lợi để công tác thi đua được triển khai thông suốt; quan tâm đến việc xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng.

   Thứ hai: Học viện quan tâm xây dựng môi trường thi đua lành mạnh với trọng tâm hướng về cơ sở, quan tâm đến các tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp, tăng quyền chủ động cho thủ trưởng - Chủ tịch Hội đồng cơ sở trong bình xét thi đua (bằng chứng là số lượng cá nhân không là cán bộ lãnh đạo quản lý đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở tăng từ 13,8% năm 2015 lên 31,8% năm 2019). Công tác thi đua gắn liền với công tác khen thưởng. Khen đúng, thưởng xứng, đúng lúc, tạo đòn bẩy thiết thực động viên phong trào thi đua.

  Thứ ba: các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện… Hoạt động thi đua được diễn ra thường xuyên và thực chất, chú ý cả bề rộng và chiều sâu từ việc đánh giá, xếp loại cá nhân, tập thể; trên cơ sở đó mới bình xét các danh hiệu thi đua đảm bảo dân chủ, khách quan.

  Thứ tư: đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do Giám đốc Học viện phát động. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện được kiện toàn và tổ chức hoạt động theo các cấp đã góp phần giải quyết các công việc về thi đua, khen thưởng nhanh chóng, hiệu quả.

  Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Đó là vẫn còn một số ít đơn vị tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua còn nặng về hình thức, phong trào thi đua chưa thực sự toàn diện, chưa cụ thể, chưa làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tổ chức, bộ máy liên tục thay đổi ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu công tác thi đua, khen thưởng.

  Trong giai đoạn 05 năm tới và những năm tiếp theo, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện ngày càng có thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhất là việc nâng cao chất lượng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra, lập thành tích chào mừng 75 năm truyền thống Học viện (1949-2024), các ngày kỷ niệm lớn của đất nước… Thực tế này đòi hỏi công tác thi đua, khen thưởng phải không ngừng đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức để các phong trào thi đua thực sự trở thành động lực, khơi dậy được khát vọng, trách nhiệm cống hiến của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Học viện, viết tiếp những trang sử vẻ vang của trường Đảng, đóng góp vào sư nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Với tinh thần đó, trong giai đoạn 2020-2025, công tác thi đua, khen thưởng của Học viện cần tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

  Thứ nhất: Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo đối với công tác thi đua, khen thưởng thông qua việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong đó trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước.

  Thứ hai: Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

  Thứ ba: Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hóa công sở” với mô hình“Tập thể kiểu mẫu”“Cán bộ Trường Đảng mẫu mực”.

  Thứ tư: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiến, thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

  Thứ năm: Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Chú trọng khen thưởng đột xuất để phát hiện các điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời theo đúng phương châm “khen trúng, thưởng xứng”.

  Thứ sáu: Đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và nâng cao vai trò tham mưu của đơn vị thường trực Hội đồng về công tác thi đua khen thưởng.

  Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó, cần chú trọng các giải pháp sau:

  Một là: Cụ  thể hóa chương trình, kế hoạch hoạt động, thực hiện có hiệu quả  Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

  Hai là: Học viện và các trường chính trị cấp tỉnh, thành phố, các trường bộ, ngành tiếp tục thực hiện việc đưa vào chương trình giảng dạy đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng trong chương trình đào tạo cao cấp và trung cấp lý luận chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho người học theo phương châm “Công tác thi đua, khen thưởng là phương thức lãnh đạo của Đảng, công cụ quản lý của Nhà nước, là động lực thúc đẩy các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

  Ba là: Tăng cường chất lượng, hiệu quả của công tác tham mưu cho lãnh đạo Học viện thường xuyên đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

  Bốn là: Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc vận động đoàn viên, hội viên tham gia phong trào thi đua yêu nước của Học viện và thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

  Năm là: Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài Học viện làm tốt công tác tuyên truyền, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nhằm hạn chế, đẩy lùi các mặt tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu và tạo sự lan tỏa trong toàn Học viện. Tăng cường hợp tác quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng đặc biệt với các nước có hệ thống chính trị tương đồng với Việt Nam.

  Sáu là: Củng cố tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ đủ năng lực phẩm chất, tam huyết và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng.

  Tác giả: HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG HỌC VIỆN

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội