Khai giảng các Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ, giảng viên chuyên ngành văn hóa và phát triển, nhà nước và pháp luật

  12:50 21/09/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1988

  Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2020, sáng ngày 21/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật những nội dung mới về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam và Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về nhà nước và pháp luật.

  Dự Lễ khai giảng có PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển; PGS,TS Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ Các trường chính trị, Văn phòng Học viện; cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Viện Văn hóa và Phát triển, Viện Nhà nước và Pháp luật; học viên tham dự hai lớp bồi dưỡng.

  PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc 02 lớp bồi dưỡng

  Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định việc đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành là nhiệm vụ thường xuyên của Học viện. Hai lớp bồi dưỡng này được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, khi toàn Đảng đang nỗ lực tổ chức đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang chủ trương cập nhật, bổ sung giáo trình cao cấp lý luận chính trị và giáo trình trung cấp lý luận chính trị (được biên soạn vào năm 2016 sau Đại hội XII) để bám sát nội dung của Văn kiện Đại hội XIII sắp được thông qua, phù hợp với những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Vì vậy, PGS,TS Lê Văn Lợi yêu cầu, trong chương trình, hai lớp bồi dưỡng không chỉ cập nhật những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn đã được Đảng ta tổng kết đưa vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII mà còn cần trao đổi, thảo luận, thống nhất để góp ý bổ sung, cập nhật những nội dung về văn hóa và phát triển, nhà nước và pháp luật vào giáo trình cao cấp lý luận chính trị và giáo trình trung cấp lý luận chính trị hiện nay, tạo cơ sở để Học viện có thể triển khai hai bộ giáo trình mới ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  PGS,TS Lê Văn Lợi cũng lưu ý, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo quyết liệt về việc quán triệt Nghị quyết, yêu cầu lồng ghép trong chương trình giảng dạy các hệ lớp của Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành. Do đó, giảng viên và học viên tham dự hai lớp bồi dưỡng cần tích cực thảo luận cách thức triển khai Nghị quyết vào thực tiễn công tác của mình, thống nhất việc lồng ghép các nội dung của Nghị quyết trong các mảng nghiên cứu, giảng dạy và tuyên truyền.

  Đại biểu và học viên dự lễ chụp ảnh kỷ niệm

  Chương trình hai lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra từ ngày 21/9 đến 26/9/2020.

  Trong đó, lớp bồi dưỡng, cập nhật những nội dung mới về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam dành cho cán bộ giảng dạy chuyên ngành văn hóa phát triển trong hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bồi dưỡng cán bộ các bộ, ngành sẽ cập nhật quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, con người Việt Nam; đi sâu nghiên cứu các chuyên đề: xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; vận dụng và phát triển lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin về văn hóa vào thực tiễn Việt Nam hiện nay; đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn học, nghệ thuật hiện nay; những vấn đề về văn hóa công vụ ở nước ta hiện nay; tổng kết thực tiễn 5 năm công tác xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam; bảo tồn phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam hiện nay; thảo luận về giảng dạy môn văn hóa và phát triển trong chương trình cao cấp lý luận chính trị cũng như tại hệ thống trường chính trị các tỉnh, thành phố, trường cán bộ các bộ, ngành, v.v..

  Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về nhà nước và pháp luật dành cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành nhà nước và pháp luật trong hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bồi dưỡng cán bộ các bộ, ngành với 9 chuyên đề trao đổi và nghiên cứu thực tế về việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ tập trung vào tìm hiểu thực trạng và phương hướng cải cách tư pháp ở Việt Nam; công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay; những vấn đề pháp lý đặt ra đối với trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ở Việt Nam; cách mạng công nghiệp lần thứ tư – những nguy cơ, thách thức từ không gian mạng đối với an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam; một số vấn đề mới trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội trong tình hình hiện nay; tổng quan về công tác xây dựng chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay, v.v..

  Tác giả: Đức Mạnh, Minh Hằng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội