Hội thảo khoa học “Đội ngũ trí thức Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

  14:08 21/09/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1550

  Sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng chưa từng thấy, tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đến cơ cấu xã hội – giai cấp, trong đó có đội ngũ trí thức. Trong bối cảnh mới, lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sáng tạo và trao truyền tri thức, cũng chịu những tác động to lớn, đứng trước nhiều thách thức mới và bản thân cũng có những biến đổi mới. Do vậy, việc nghiên cứu đội ngũ trí thức ở Việt Nam để nhận diện những biến đổi ấy là việc làm bức thiết, nhất là đối với những người nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học.

  Xuất phát từ những yêu cầu trên, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sáng ngày 21-9-2020, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đội ngũ trí thức Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

  PGS, TS Hồ Trọng Hoài, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học; TS Phạm Thị Hoàng Hà và TS Nguyễn Thị Hà, Phó Viện trưởng, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học đồng chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo, có các nhà khoa học của Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; một số viện chuyên ngành thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Viện Kinh tế chính trị, Viện Lịch sử Đảng...) và toàn thể cán bộ Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học.

  Hội thảo khoa học “Đội ngũ trí thức Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

  Với 30 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu của các nhà khoa học, Hội thảo tập trung nhận diện, phân tích và làm rõ những nội dung chủ yếu sau: (i) Làm sâu sắc hơn quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về trí thức và vai trò của đội ngũ trí thức; (ii) Nhận diện những biến đổi mới cũng như thực trạng, vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (iii) Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức Việt Nam trong bối cảnh mới.

  Kết luận Hội thảo, PGS, TS Hồ Trọng Hoài trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học tham dự Hội thảo và khẳng định: (i) Hội thảo đã làm sâu sắc hơn quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam về đội ngũ trí nói chung, đội ngũ trí thức ở Việt Nam nói riêng; đồng thời, đưa ra những gợi ý quan trọng cần tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, phát triển các quan điểm mác xít về đội ngũ trí thức nói chung, đội ngũ trí thức ở Việt Nam nói riêng; (ii) Nhận diện rõ một số đặc điểm mới của đội ngũ lớp trí thức trước tác động từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (iii) Làm rõ thêm đặc điểm của bối cảnh mới và đề xuất khuyến nghị nhiều giải pháp có ý nghĩa nhằm xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

  Các nhà khoa học tham luận tại hội thảo

  Tác giả: Mạnh Hùng, VCNXHKH; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội