Khai giảng Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020 (lớp thứ 2)

  18:18 28/09/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1674

  Triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, sáng ngày 28/9/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (lớp thứ 2).

  Dự và chỉ đạo Lễ có PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc, Thường trực Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại biểu khách mời có PGS,TS Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; đại diện lãnh đạo một số Vụ, Viện tại Trung tâm Học viện và toàn thể học viên tham dự lớp học.

  PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng

  Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trong đó, khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân…; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu”.

  Phát biểu khai giảng Lớp tập huấn, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh những kết quả đạt được sau hơn 01 năm triển khai thực hiện kế hoạch, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong toàn hệ thống Học viện. Tuy nhiên, để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, cán bộ, đảng viên Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt nhất thiết phải được cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chỉ đạo triển khai và trực tiếp tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay.

  Để lớp học thành công và đạt được kết quả cao, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện đề nghị trong thời gian học tập, các đồng chí học viên cần nghiêm túc, tích cực, chủ động trong suốt quá trình học tập, thực hiện tốt nội quy lớp học, trao đổi thẳng thắn, cởi mở, mang tính xây dựng về các nội dung bài học và tham gia nghiên cứu thực tế đầy đủ.

  Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020 diễn ra từ ngày 28/9 đến ngày 01/10/2020. Trong chương trình học, các đồng chí học viên sẽ nghiên cứu, trao đổi thảo luận 6 chuyên đề và 2 buổi nghiên cứu thực tế, trải nghiệm một mô hình của quân đội có hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ đấu tranh trên không gian mạng./.

  Tác giả: Mạnh Thắng & Hoàng Giang

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội