Hội thảo khoa học Tác phẩm "Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà nước – Giá trị và ý nghĩa thời đại”

  15:12 30/09/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1344

  Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăngghen, sáng ngày 26/9/2020, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Quỹ Rosa Luxemburg (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà nước – Giá trị và ý nghĩa thời đại”. Đây là một trong những tác phẩm quan trọng của Ph.Ăngghen trình bày quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước.

  Toàn cảnh Hội thảo

  Tham dự Hội thảo, có đại diện Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á, Cộng hòa Liên bang Đức; các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; Học viện Báo chí và Tuyên truyền và toàn thể cán bộ Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học. 

  Dưới sự chủ trì của ông Philip Degenhardt, Giám đốc Văn phòng Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á; PGS, TS Hồ Trọng Hoài, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học và PGS,TS Phạm Thị Hoàng Hà, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, các nhà khoa học tham dự Hội thảo đã tập trung thảo luận, phân tích và làm rõ những nội dung chủ yếu sau: i) Khẳng định vị trí, vai trò của Ph.Ăngghen trong quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác; ii) Phân tích, làm sâu sắc hơn quan điểm của Ph.Ăngghen về gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước cũng như ý nghĩa của những quan điểm đó đối với Việt Nam trong bối cảnh mới của thời đại; iii) Nhận diện những quan điểm đã bị lịch sử vượt qua và đề xuất các vấn đề cần bổ sung, phát triển phù hợp với những biến đổi mới của thời đại và của đất nước.

  Kết luận Hội thảo, PGS,TS Hồ Trọng Hoài trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học tham dự Hội thảo và khẳng định: quan điểm của Ph.Ăngghen về nguồn gốc của gia đình, của chế độ sở hữu và của nhà nước vẫn còn nguyên giá trị; là một trong những cống hiến quan trọng của Ph.Ăngghen trong bảo vệ, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác. Đối với Việt Nam, để góp phần làm sáng tỏ hệ các vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, theo PGS,TS Hồ Trọng Hoài, cần tăng cường nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng trên của Ph.Ăngghen. Đồng thời, trước biến đổi mới của thời đại, cần có thái độ khách quan, khoa học trong nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin để tiếp tục bổ sung, phát triển, đồng thời, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ công cuộc đổi mới đất nước./.

  Tác giả: Dương Hùng, Viện CNXHKH

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội